Nood­toe­stand Su­la­we­si twee we­ken ver­lengd

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IN­DO­NE­SIË - De nood­toe­stand op Su­la­we­si is met twee we­ken ver­lengd. Het In­do­ne­si­sche ei­land werd twee we­ken ge­le­den ge­trof­fen door een ver­woes­ten­de aard­be­ving en tsuna­mi.

Het of­fi­ci­ë­le do­den­tal op het In­do­ne­si­sche ei­land is ge­ste­gen naar 2.073. Vol­gens het ram­pen­bed­strij­dings­cen­trum is het niet dui­de­lijk hoe­veel men­sen er nog pre­cies wor­den ver­mist. Het gaat mo­ge­lijk om zo’n vijf­dui­zend per­so­nen. De zoek­tocht naar slacht­of­fers was don­der­dag met één dag ver­lengd op aan­drin­gen van fa­mi­lie­le­den van de ver­mis­ten. Gis­ter­avond stop­ten de groot­scha­li­ge zoek­toch­ten met tien­dui­zend red­dings­wer­kers en zwaar ma­te­ri­eel. De­len van Su­la­we­si lig­gen vol­le­dig in puin sinds de aard­be­ving en tsuna­mi van twee we­ken ge­le­den. Bij­na 200.000 men­sen op het ei­land heb­ben nood­hulp no­dig. De In­do­ne­si­sche au­to­ri­tei­ten wor­den bij­ge­staan door di­ver­se hulp­or­ga­ni­sa­ties en elf lan­den, waar­on­der Ne­der­land.

(NU)

Een mi­li­tair kijkt toe hoe het puin wordt op­ge­ruimd. (Fo­to: NPO Ra­dio 1)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.