Ni­ge­ri­aan­se mi­li­tie laat meer dan acht­hon­derd kin­de­ren vrij

Times of Suriname - - BUITENLAND -

NIGERIA - Een Ni­ge­ri­aan­se bur­ger­mi­li­tie heeft 833 kin­de­ren vrij­ge­la­ten, zo meldt de VN-kin­der­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Uni­cef gis­te­ren. Som­mi­gen van de kin­de­ren wa­ren ge­bruikt als kindsol­da­ten. De mi­li­tie is een re­la­tief los­jes ge­or­ga­ni­seer­de groep en heeft als doel het be­strij­den van de is­la­mis­ti­sche ter­ro­ris­ti­sche or­ga­ni­sa­tie Bo­ko Ha­ram.

De vrij­la­ting is een over­win­ning voor de men­sen­rech­ten en de be­scher­ming van kin­de­ren, al­dus een ver­te­gen­woor­di­ger van Uni­cef. “Wij roe­pen al­le par­tij­en in het con­flict op om te stop­pen met het re­kru­te­ren van kin­de­ren en kin­de­ren ge­woon kin­de­ren te la­ten zijn.”

Eén jaar ge­le­den heeft de CJTF-bur­ger­mi­li­tie in het noord­oos­ten van Nigeria con­trac­tu­eel toe­ge­zegd geen kin­de­ren meer tot haar ge­le­de­ren toe te la­ten. Tot nu toe zijn al­leen al in de stad Mai­du­gu­ri bij­na 1.500 jon­gens en meis­jes ge­ï­den­ti­fi­ceerd die ver­bon­den zijn met de bur­ger­mi­li­tie, legt Uni­cef uit. Vol­gens Uni­cef is er on­danks de re­cen­te vrij­la­ting nog veel werk aan de win­kel: “Veel kin­de­ren blij­ven in dienst van an­de­re ge­wa­pen­de groe­pen, als strij­ders of in on­der­steu­nen­de func­ties.”

(NU)

En­ke­le vrij­ge­la­ten kin­de­ren stap­pen in een bus­je. (Fo­to: NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.