Ame­ri­kaan­se aarts­bis­schop weg om mis­bruik

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - De aarts­bis­schop van Was­hing­ton D.C., Do­nald Wu­erl, heeft zijn ont­slag in­ge­diend van­we­ge sek­su­eel mis­bruik door ka­tho­lie­ke gees­te­lij­ken in zijn vroe­ge­re bis­dom Pitts­burgh.

Paus Fran­cis­cus heeft zijn ont­slag goed­ge­keurd, maar be­na­druk­te dat het Wu­erls ei­gen wens is. Hij heeft de Ame­ri­kaan­se aarts­bis­schop, die te­vens kar­di­naal is en blijft, ge­vraagd aan te blij­ven tot­dat een op­vol­ger is ge­von­den.

Wu­erl (77) is één van de hoog­ste ka­tho­lie­ke gees­te­lij­ken tot nog toe die van­we­ge sek­su­eel mis­bruik zijn func­tie neer­legt. Hij kwam on­der vuur te lig­gen toen af­ge­lo­pen zo­mer een rap­port ver­scheen met be­wij­zen voor groot­scha­lig mis­bruik bin­nen de kerk in Pen­n­syl­vania, de Staat waar ook Pitts­burgh in ligt.

Ze­ker dui­zend men­sen, voor­na­me­lijk kin­de­ren, zijn vol­gens het rap­port de af­ge­lo­pen de­cen­nia slacht­of­fer ge­wor­den van het wan­ge­drag door zo’n drie­hon­derd pries­ters en an­de­re gees­te­lij­ken. Wu­erl was er bis­schop van 1988 tot 2006.

De ver­trek­ken­de aarts­bis­schop is er ook van be­schul­digd dat hij zou heb­ben ge­we­ten van sek­su­eel mis­bruik door zijn voor­gan­ger, ex-kar­di­naal The­o­do­re McCar­rick. Wu­erl ont­kent dat.

(NU)

Aarts­bis­schop (Fo­to: HLN)Do­naldWu­erlhieringe­beds­hou­ding.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.