Min­der mi­gran­ten over zee, maar meer over land naar Eu­ro­pa

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ZWIT­SER­LAND - Tot nu toe zijn 40 pro­cent min­der mi­gran­ten via de Mid­del­land­se Zee naar Eu­ro­pa ge­ko­men dan in de­zelf­de pe­ri­o­de vo­rig jaar. Dat meldt de VNor­ga­ni­sa­tie voor mi­gra­tie IOM in Genè­ve gis­te­ren. Op 10 ok­to­ber wa­ren het er 88.000 mi­gran­ten te­gen­over 144.000 een jaar eer­der. Daar­en­te­gen steeg het aan­tal mi­gran­ten dat over land naar Mid­den- en Oost-Eu­ro­pa kwam naar 19.000. Dat zijn er ze­ven keer zo­veel als in de eer­ste ne­gen maan­den van 2017.

Bij­na de helft van de vluch­te­lin­gen en an­de­re mi­gran­ten die via de Mid­del­land­se Zee ar­ri­veer­den, kwam te­recht in Span­je. In Ita­lië daar­en­te­gen kwa­men min­der men­sen aan dan in de af­ge­lo­pen vijf jaar: ge­mid­deld min­der dan drie­hon­derd per week.

Vol­gens de de­fi­ni­tie van de IOM zijn mi­gran­ten al­le men­sen die hun woon­plaats ver­la­ten, om wel­ke re­den dan ook, vrij­wil­lig of niet. Vluch­te­lin­gen daar­en­te­gen zoe­ken be­scher­ming te­gen oor­log of drei­gen­de ver­vol­ging, bij­voor­beeld van­we­ge hun re­li­gie, na­ti­o­na­li­teit of po­li­tie­ke over­tui­ging. Vluch­te­lin­gen zijn dus ook mi­gran­ten. (NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.