Ri­val­do ad­vi­seert Re­al Ma­drid

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Na het ver­trek van Cris­ti­a­no Ro­nal­do naar Ju­ven­tus haal­de Re­al Ma­drid geen gro­te naam als ver­van­ger naar het San­tia­go Ber­na­béu. Ma­ri­a­no Diáz werd voor 21,5 mil­joen eu­ro weg­ge­plukt bij Olym­pi­que Ly­on, maar de sup­por­ters van De Ko­nink­lij­ke ho­pen nog al­tijd op een spe­ler met kwa­li­tei­ten die dich­ter in de buurt ko­men bij die van Ro­nal­do. Oud-voet­bal­ler Ri­val­do denkt dat de Spaan­se groot­macht er al­les aan moet doen om Eden Ha­zard over te ne­men van Chel­sea.

De 46-ja­ri­ge

Ri­val­do,

die van 1997 tot me­dio 2002 voor Bar­cel­o­na speel­de, noemt Ha­zard een ‘spec­ta­cu­lai­re spe­ler’ en ziet in hem een ge­schik­te op­vol­ger voor Ro­nal­do. Re­al Ma­drid gaat vol­gens Spaan­se me­dia naar ver­wach­ting in ja­nu­a­ri de trans­fer­markt op om een gro­te spe­ler aan te trek­ken en wat Ri­val­do be­treft moet de club het pro­be­ren bij Ha­zard. De Belg noem­de Re­al Ma­drid de­ze week nog zijn droom­club, maar voeg­de daar aan toe dat hij in ja­nu­a­ri niet wil ver­trek­ken uit Lon­den. Ha­zard kwam dit sei­zoen al tot ze­ven doel­pun­ten in de Pre­mier Le­a­gue. Zijn con­tract bij Chel­sea loopt door tot me­dio 2020. “Ik vind hem een ge­wel­di­ge spe­ler en hij zou een zeer goe­de op­tie zijn voor zijn droom­club Re­al Ma­drid in de eerst­vol­gen­de trans­fer­pe­ri­o­de”, al­dus Ri­val­do te­gen­over Bet­fair. “Ha­zard heeft uit­ste­kend ge­speeld na­mens Bel­gië op het WK en hij is het nieu­we Pre­mier Le­a­gue-sei­zoen goed be­gon­nen. Om die re­den moet Re­al Ma­drid over­we­gen om hem aan te trek­ken, ze­ker ge­zien zijn re­cen­te vorm en de wens van Ha­zard om in het Ber­na­béu te spe­len.”

Ri­val­do denkt dat de komst van Ha­zard ook goed voor de club en zijn sup­por­ters zal zijn. “De komst van een top­spe­ler zal de boost zijn die no­dig is na het ver­trek van Cris­ti­a­no Ro­nal­do. Ha­zard is enorm ge­ta­len­teerd, scoort vaak en is goed voor veel as­sists. Hij is een spec­ta­cu­lai­re spe­ler van wie ik zeer ge­char­meerd ben. Ik ben van me­ning dat Ha­zard bij Re­al Ma­drid nog be­ter zal spe­len dan in En­ge­land, want het Spaan­se voet­bal geeft de spe­lers meer vrij­heid. Dus als hij dit al laat zien in de Pre­mier Le­a­gue, kan hij al­leen maar be­ter wor­den in Span­je.” (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.