Kroos neemt het op voor Löw

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - To­ni Kroos heeft het op­ge­no­men voor zijn bonds­coach Joa­chim Löw. Voor­ma­lig Duit­se in­ter­na­ti­o­nal Mi­chael Bal­lack zei de­ze week in Duit­se me­dia dat hij niet be­greep dat Löw nog een kans kreeg na het WK-de­ba­cle van af­ge­lo­pen zo­mer in Rus­land. “Mis­schien wil­de hij de baan wel”, re­a­geert Kroos in ge­sprek met Deut­sche Wel­le.”Ik ben er­van over­tuigd dat we ons kun­nen her­pak­ken met Jo­gi Löw. Hij heeft de af­ge­lo­pen ja­ren be­we­zen dat hij kan ver­nieu­wen. Hij ver­dient ze­ker een nieu­we kans.”

Bal­lack uit­te kri­tiek te­gen­over het­zelf­de me­di­um. “Ik was, net als ve­len, ver­baasd dat hij zijn baan mocht be­hou­den. Hij heeft lan­ge tijd met het team ge­werkt en soms moet je zeg­gen dat din­gen ge­woon niet meer wer­ken als je zo­lang met een team be­zig bent. (...) “Je moet kij­ken naar de re­sul­ta­ten die je hebt be­haald. Het WK was een gro­te te­leur­stel­ling en daar wa­ren re­de­nen voor.”

“Je moet het

se­ri­eus ana­ly­se­ren en niet zeg­gen dat je het gaat ana­ly­se­ren ter­wijl je al hebt be­slo­ten om de coach te hou­den. Dat is geen ech­te ana­ly­se”, doelt Bal­lack op de be­slis­sing van de DFB.

Duits­land speelt van­daag in de Johan Cruijff Are­na te­gen het Ne­der­lands elf­tal om de UEFA Na­ti­ons Le­a­gue. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.