Scouts Bar­cel­o­na on­der de in­druk van De Ligt

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - In na­vol­ging van Spaan­se me­dia als TV3 en Ca­ta­lu­nya Rà­dio schreef ook Sport gis­ter­och­tend over de se­ri­eu­ze be­lang­stel­ling van Bar­cel­o­na voor Mat­thijs de Ligt. Vol­gens de krant raak­ten club­be­stuur­ders Éric Abi­dal en Jo­sé Seg­ura erg on­der de in­druk van de ver­de­di­ger van Ajax, toen ze hem li­ve in ac­tie za­gen in de uit­wed­strijd te­gen Bay­ern Mün­chen (1-1) in de Cham­pi­ons Le­a­gue. De komst van De Ligt zou in­mid­dels de hoog­ste pri­o­ri­teit zijn voor de win­ter­se trans­fer­markt. “Met zijn op­tre­den nam hij de twij­fels weg van de be­stuur­ders, die het ge­voel had­den dat De Ligt meer ie­mand voor de toe­komst was”, schrijft de krant, om er­aan toe te voe­gen dat Abi­dal en Seg­ura aan­van­ke­lijk van me­ning wa­ren dat De Ligt zich te wei­nig had la­ten zien op top­ni­veau. Ajax is im­mers al vier jaar geen kam­pi­oen ge­wor­den, speel­de sinds 2013 niet meer in de Cham­pi­ons Le­a­gue en bo­ven­dien heeft De Ligt geen er­va­ring op een hoofd­toer­nooi met het Ne­der­lands elf­tal. Zijn eni­ge ‘gro­te wed­strijd’ tot dus­ver was de Eu­ro­pa Le­a­gue­fi­na­le van 2017, al­dus Sport.

“De Ligt was toen ze­ven­tien jaar oud, maar speel­de de he­le wed­strijd mee. Hij droeg num­mer 36 en heeft in­mid­dels num­mer 4. Zijn ge­wel­di­ge ont­wik­ke­ling heeft Seg­ura en Abi­dal vol­le­dig over­tuigd: ze zien hem als een vol­was­sen cen­trum­ver­de­di­ger die klaar is om de uit­da­ging bij Bar­cel­o­na aan te gaan. Door de po­ten­ti­eel lan­ge ab­sen­tie van Sa­mu­el Um­ti­ti (de Frans­man heeft mo­ge­lijk een knie­ope­ra­tie no­dig, red.) en de enor­me groei van de Ne­der­lan­der wil Bar­cel­o­na De Ligt zo snel mo­ge­lijk aan­trek­ken.”

Er is nog een an­de­re re­den om niet te lang te wach­ten: Bar­cel­o­na wil een bie­ding­oor­log met an­de­re clubs voor­ko­men, om­dat an­de­re top­clubs in Eu­ro­pa nog meer fi­nan­ci­ë­le mid­de­len heb­ben. Men hoopt in ja­nu­a­ri te pro­fi­te­ren van de ‘goe­de re­la­tie met Marc Over­mars’, de di­rec­teur voet­bal­za­ken in Amsterdam, en vol­gens Sport zou de vraag­prijs op dit mo­ment 35 à 40 mil­joen eu­ro be­dra­gen. Het con­tract van de aan­voer­der van Ajax loopt door tot me­dio 2021. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.