McG­re­gor en Nur­ma­go­med­ov voor­lo­pig ge­schorst

Times of Suriname - - SPORT -

MMA - De Ne­va­da Sta­te Athle­tic Com­mis­si­on (NSAC) heeft Conor McG­re­gor en Kha­bib Nur­ma­go­med­ov gis­te­ren een voor­lo­pi­ge schor­sing op­ge­legd. Vo­ri­ge week liep een ti­tel­ge­vecht in Las Ve­g­as tus­sen bei­de MMA­vech­ters com­pleet uit de hand. De Ier en de Rus mo­gen niet in ac­tie ko­men in Ne­va­da tot­dat het on­der­zoek van de NSAC is af­ge­rond. Het ligt in de lijn der ver­wach­ting dat an­de­re vecht­sport­com­mis­sies de voor­lo­pi­ge schor­sing zul­len over­ne­men. Ver­moe­de­lijk vindt er bij de NSAC eind de­ze maand een hoor­zit­ting met bei­de vech­ters plaats, waar­na wordt be­kend­ge­maakt wel­ke straf­fen Nur­ma­go­med­ov en McG­re­gor krij­gen.

De UFC kan be­slis­sen om de kam­pi­oens­riem van Nur­ma­go­med­ov in het licht­ge­wicht af te ne­men. De NSAC be­sloot de pre­mies van de kooi­vech­ter uit Da­ge­s­tan (cir­ca 2 mil­joen dol­lar) in af­wach­ting van het on­der­zoek niet uit te ke­ren. McG­re­gor kreeg zijn 3 mil­joen dol­lar al wel. McG­re­gor kreeg van de UFC op me­di­sche gron­den al een ver­bod om de­ze maand in ac­tie te ko­men. Dit is niet on­ge­brui­ke­lijk voor MMA­vech­ters na ge­vecht.

Nur­ma­go­med­ov ver­de­dig­de vo­ri­ge week za­ter­dag zijn UFC-ti­tel met suc­ces door McG­re­gor in de vier­de ron­de in een nek­klem te ne­men. Di­rect daar­na klom hij over het hek van de oc­ta­gon en viel hij Dil­lon Da­nis aan, een spar­ring­part­ner van McG­re­gor. Ook McG­re­gor pro­beer­de over het hek te klim­men en deel­de een klap uit aan een lid van het be­ge­lei­dings­team van Nur­ma­go­med­ov. Daar­na spron­gen een paar an­de­re be­ge­lei­ders van de Rus de kooi in, om de Ier en­ke­le ra­ken

een

(ver­lo­ren) klap­pen te ge­ven.

Drie be­ge­lei­ders van Nur­ma­go­med­ov wer­den door de po­li­tie ge­ar­res­teerd, maar om­dat McG­re­gor geen aan­gif­te wil­de doen wa­ren ze snel weer op vrije voe­ten. Nur­ma­go­med­ov bood za­ter­dag­avond al zijn ex­cu­ses aan: “Ik weet dat ik me niet van mijn bes­te kant ge­toond heb”, zei hij be­rouw­vol. Al voor het ge­vecht was er veel ri­va­li­teit tus­sen bei­de kemp­ha­nen. De der­tig­ja­ri­ge Nur­ma­go­med­ov was kwaad op de even ou­de McG­re­gor, die zijn ge­loof, af­komst en fa­mi­lie be­le­digd zou heb­ben. (Nus­port)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.