On­der­zoek naar match­fixing bij wed­strijd PSG en Ro­de Ster Bel­gra­do

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL ­ De Fran­se au­to­ri­tei­ten heb­ben di­ver­se tips ont­van­gen over match­fixing bij de Cham­pi­ons Le­a­gue-wed­strijd tus­sen Pa­ris Saint-Ger­main (PSG) en Ro­de Ster Bel­gra­do (6-1). meldt dat er een on­der­zoek is ge­start. Een be­stuurs­lid van de Ser­vi­sche club zou ge­pro­beerd heb­ben om vijf mil­joen eu­ro in te zet­ten op een ne­der­laag van zijn ploeg met vijf doel­pun­ten ver­schil.

L’Équi­pe

De Fran­se au­to­ri­tei­ten zijn uit­ein­de­lijk een on­der­zoek ge­start naar ma­ni­pu­la­tie van het du­el na een tip van de UEFA. PSG won de wed­strijd op 3 ok­to­ber met speels ge­mak. Na 45 mi­nu­ten spe­len, stond de Fran­se groot­macht al met 4-0 voor. Me­de dank­zij drie doel­pun­ten van Ney­mar won PSG met 6-1. Een paar da­gen voor de wed­strijd werd de UEFA ge­tipt dat een be­stuurs­lid van Ro­de Ster Bel­gra­do mil­joe­nen eu­ro’s ging in­zet­ten op de rui­me ne­der­laag van zijn team. De trai­ner en spe­lers van Ro­de Ster Bel­gra­do zou­den in­struc­ties heb­ben mee­ge­kre­gen. De Eu­ro­pe­se voet­bal­bond bracht PSG ver­vol­gens op de hoog­te. L’Équi­pe schrijft dat de per­soon die de in­for­ma­tie heeft ge­lekt naar de UEFA als be­trouw­baar wordt be­stem­peld. Ro­de Ster Bel­gra­do heeft mid­dels een sta­te­ment ge­re­a­geerd op de ge­ruch­ten over match­fixing. Men heeft de be­richt­ge­ving in l’Équi­pe met ‘boos­heid en wrok’ ge­le­zen: “De be­schul­di­gin­gen kun­nen de re­pu­ta­tie van on­ze club ern­stig scha­den.” Ro­de Ster roept de ver­ant­woor­de­lij­ke in­stan­ties dan ook op om de zaak te on­der­zoe­ken zo­dat men van al­le blaam ge­zui­verd kan wor­den. (VI)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.