Ster­ren boos over Ka­nye Wests be­zoek aan Trump

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

Re­a­li­ty­ster Kim Kar­das­hi­an heeft Ali­ce Jo­hn­son, de vrouw die ze na maan­den cam­pag­ne

voe­ren uit de ge­van­ge­nis wist te krij­gen, weer

ont­moet. Jo­hn­son werd 21 jaar ge­le­den ver­oor­deeld tot le­vens­lang na­dat ze was

ge­ar­res­teerd voor een drugs­ge­re­la­teerd mis­drijf. Kar­das­hi­an nam het on­recht zwaar op en vroeg pre­si­dent Do­nald Trump haar vrij te

la­ten. De twee ver­sche­nen sa­men op het hoofd­kwar­tier van Goog­le om te pra­ten over ge­van­ge­nis­her­vor­ming. Op de­zelf­de dag lunch­te Kar­das­hians echt­ge­noot, Ka­nye West, met Do­nald Trump in het Wit­te Huis.

Ook hij praat­te met de pre­si­dent over ver­an­de­rin­gen in het ge­van­ge­nis­sys­teem.(De Te­le­graaf/

Fo­to: Pop­su­gar) Het be­zoek van Ka­nye West aan het Wit­te Huis wordt hem in Hol­ly­wood­krin­gen niet in dank af­ge­no­men. Ver­schil­len­de ster­ren heb­ben ho­nend ge­re­a­geerd op de ac­tie van de rap­per, die een tien mi­nu­ten du­ren­de speech hield in de Oval Of­fi­ce. Rap­per T.I. richt­te zich op tot zijn col­le­ga: “Eens was het een ge­noe­gen om met je te wer­ken. Nu schaam ik me er­voor met je ge­as­so­ci­eerd te wor­den.” In zijn lan­ge post noem­de T.I. Ka­nye on­der meer ’ver­ach­te­lijk, zwak en on­ge­voe­lig’ en schrijft hij: “Als je goed luis­tert, kun je de tra­nen van je voor­va­de­ren op de grond ho­ren val­len.”

Co­me­di­an Chel­sea Hand­ler twit­ter­de: “Ka­nye ziet Trump als een va­der­fi­guur. Een keer ra­den wie Ka­nye niet als zoon ziet?” Chel­sea Pe­ret­ti noem­de het be­zoek van de rap­per op Twit­ter ’de hel op aar­de’. An­de­re be­roemd­he­den na­men het Trump kwa­lijk dat hij op het mo­ment dat de VS wordt ge­trof­fen door or­kaan Mi­chael, ster­ren ont­vangt in het Wit­te Huis. „Net als je denkt dat we niet la­ger kun­nen zin­ken, staat Ka­nye West in de Oval Of­fi­ce met ver­slag­ge­vers te pra­ten. Trou­wens, me­neer Trump, er was een he­le er­ge or­kaan”, al­dus Ge­or­ge Ta­kei.

Tij­dens zijn niet al te sa­men­han­gen­de speech ver­tel­de Ka­nye on­der meer dat zijn Ma­ke Ame­ri­ca Gre­at Again­pet hem een Su­per­man-ge­voel gaf, sprak hij over psy­chi­sche stoor­nis­sen en leek hij te in­si­nu­e­ren dat de I’m with her­slo­gan van Hil­la­ry Clin­ton hem niet aan­sprak om­dat hij zon­der va­der is op­ge­groeid.

TheIn­st­agram(De Te­le­graaf/Fo­to: GQ)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.