Lei­ding NDP waar­schuwt top­pers die par­tij schan­de ge­ven

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Het be­stuur van de Na­ti­o­na­le De­mo­cra­ti­sche Par­tij (NDP) heeft een waar­schu­wend ge­luid la­ten ho­ren rich­ting frac­tie­le­den in De Na­ti­o­na­le As­sem­blee (DNA) die het la­ten af­we­ten. De frac­tie zit al te vaak met quo­rum­ge­brek, on­danks dat het een meer­der­heid heeft in het par­le­ment. Het stoort hoofd­be­stuurs­lid Ra­mon Abra­hams dat de par­tij in ver­le­gen­heid wordt ge­bracht.

“Als je niet meer wil, be­dank!”, beet Abra­hams de par­le­men­ta­ri­ërs toe tij­dens een ka­der­mee­ting gis­ter­avond. Uit de pre­sen­tie­lijs­ten van het par­le­ment sprin­gen de na­men van en­ke­le frac­tie­le­den die op ver­ga­der­da­gen af­we­zig zijn, steeds in het oog. Frac­tie­lei­der An­dré Mi­sie­ka­ba heeft ze­ker twee keer zijn be­klag ge­daan bij het hoofd­be­stuur van de co­a­li­tie­par­tij over le­den van de frac­tie die het werk in het par­le­ment niet se­ri­eus ge­noeg ne­men. Die mo­gen wat Abra­hams be­treft, be­dan­ken als par­le­men­ta­ri­ër. “Er zijn op­vol­gers die wel wil­len”, al­dus Abra­hams. De par­tij­top­per haal­de ook hard uit naar par­tij­pro­mi­nen­ten die de NDP op een on­pret­ti­ge ma­nier be­spre­ken in de pu­bli­ci­teit. “Wij van de lei­ding van de par­tij gaan dat niet ac­cep­te­ren”, zei Abra­hams op de ka­der­mee­ting. “Wij gaan dat niet to­le­re­ren!” Abra­hams brengt de par­tij­struc­tu­ren in her­in­ne­ring dat de lei­ding daar no­tie van heeft ge­no­men en dat de maat nu vol is.

De NDP maakt zich op voor in­ter­ne ver­kie­zin­gen in de­cem­ber. De mo­bi­li­sa­tie is gis­te­ren aan­ge­kon­digd en voor 28 de­cem­ber is een mas­sa­mee­ting ge­pland. In ja­nu­a­ri vol­gend jaar is een twee­daags par­tij­con­gres op sche­ma waar­bij de stra­te­gie voor de ver­kie­zin­gen van 2020 zal wor­den uit­ge­zet. BC

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.