Pick-up SLM ge­bruikt voor ver­voer drugs

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Bij de be­han­de­ling van de 63 ki­lo drugs­zaak waar­voor Pal­mi­ta W, Ma­rio L, Ste­ven P, Ma­ri­no K, Mel­vin D, Eu­ge­ne G, Jo­hn W, Humphrey K, Pe­dro B, Bri­an D, Vi­nay C en Va­len­ti­no S zich moe­ten ver­ant­woor­den, bleek gis­te­ren dat de drugs in een pick-up van de Su­ri­naam­se Lucht­vaart­maat­schap­pij (SLM) zijn ver­voerd. Een in­spec­teur, die de lei­ding had over het on­der­zoek, ge­tuig­de dat de­ze pick-up nim­mer in beeld werd ge­bracht om­dat de SLM meer­de­re pick-ups heeft.

Het is niet be­kend in wel­ke pick-up pre­cies de drugs zijn ver­voerd. Vol­gens de in­spec­teur zou Va­len­ti­no S met de pick-up naar de wo­ning van Humphrey K zijn ge­weest. De drugs zijn ver­voerd in de pick-up en ver­vol­gens over­ge­plaatst in een an­de­re au­to, maar het is niet be­kend waar dit ge­beur­de. De ge­tui­ge zegt dat het Be­strij­ding In­ter­na­ti­o­na­le Drugs­smok­kel (BID)team een par­tij drugs aan­trof op de dub­be­le bo­dem van een ba­ga­ge­con­tai­ner. Aan de hand van beeld­ma­te­ri­aal wer­den ver­dach­ten in beeld ge­bracht en aan­ge­hou­den.

Hij zegt dat de zaak ver­der rol­de na de aan­hou­ding van Humphrey K die eerst ont­ken­de, maar daar­na al­les uit de doe­ken deed. Humphrey K meld­de zich aan bij de po­li­tie. An­de­ren had­den hem be­loofd dat de ca­me­ra’s op de lucht­ha­ven zou­den wor­den uit­ge­scha­keld. De in­spec­teur zegt dat hij wel beel­den on­der ogen kreeg, wat be­te­kent dat de ca­me­ra’s niet wa­ren uit­ge­scha­keld.

Lees ver­der op pa­gi­na 2.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.