On­te­vre­den in­heem­se dor­pen stap­pen over van VIDS naar OIS

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO - De Ver­e­ni­ging van In­heem­se Dorps­hoof­den in Su­ri­na­me (VIDS) is be­hoor­lijk af­ge­zwakt van­we­ge het aan­tal dor­pen dat zich heeft te­rug­ge­trok­ken. Meer dan vijf­tien dor­pen heb­ben zich nu aan­ge­slo­ten bij de Or­ga­ni­sa­tie van In­heem­sen in Su­ri­na­me (OIS). Vol­gens Les­ly Ar­tist, ka­pi­tein van Re­di Do­ti, gin­gen er stem­men op om een nieu­we or­ga­ni­sa­tie op te zet­ten, maar ach­ter­af is be­slo­ten om daar­van af te zien om ver­splin­te­ring te voor­ko­men.

Gran­man Ason­go Ala­la­pa­du van de Trio’s heeft zelfs al­le dor­pen van zijn stam te­rug­ge­trok­ken uit de VIDS en aan­ge­slo­ten bij de OIS. De Waya­na’s in het Ta­pa­na­ho­ny-ge­bied heb­ben zich ook aan­ge­slo­ten bij de OIS, maar hun stam­ge­no­ten aan de La­wa voe­len zich nog al­tijd thuis bij de VIDS. Ar­tist stelt dat 80 pro­cent van de dor­pen in ZuidSu­ri­na­me niet lan­ger deel is van de VIDS. De on­te­vre­den­heid heeft te ma­ken met ver­schil van in­zich­ten tus­sen het nieu­we be­stuur van de VIDS en de dorps­hoof­den die een al­li­an­tie heb­ben ge­vormd met Ar­tist. In de wan­del­gan­gen wordt ge­zegd dat de split­sing ‘die­per­lig­gen­de oor­za­ken in de po­li­tie­ke sfeer’ heeft. Ar­tist werd in 2012 voor vijf jaar ge­ko­zen als voor­zit­ter van de VIDS, ter­wijl hij par­le­men­ta­ri­ër was na­mens de po­li­tie­ke par­tij NDP. Vol­gens in­ge­wij­den is het nieu­we be­stuur van de VIDS, on­der lei­ding van Theo Ju­bit­a­na, niet zo NDP­ge­zind als de vo­ri­ge lei­ding en dit zou voor de no­di­ge wrij­vin­gen zor­gen. De drup­pel die de em­mer deed over­lo­pen, is de ma­nier waar­op het gron­den­rech­ten­vraag­stuk wordt aan­ge­pakt. De re­ge­ring heeft een be­paald tra­ject uit­ge­zet dat niet de goed­keu­ring draagt van de VIDS. Een deel van de dor­pen is wat mil­der en kan zich te­rug­vin­den in het tra­ject dat door de re­ge­ring is uit­ge­zet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.