Ge­meen­te Bet­ha­nia van de EBGS 45 jaar

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Ge­meen­te Bet­ha­nia van de Evan­ge­li­sche Broe­der­ge­meen­ten Su­ri­na­me (EBGS) be­staat mor­gen 45 jaar. In die 45 jaar heeft de ge­meen­te ver­schil­len­de mijl­pa­len be­reikt.

Op zon­dag 11 no­vem­ber 1973 om 19.00 uur ’s avonds werd in de Open­ba­re School Tam­men­ga de eer­ste re­gel­ma­ti­ge kerk­dienst voor EBG’ers wo­nen­de op het Tam­men­gapro­ject en om­ge­ving ge­hou­den. Nog in dat­zelf­de jaar wer­den op ver­zoek van de prae­ses drie per­ce­len, te we­ten num­mer 115, 116 en 117 op de hoek van de Lan­ga­ta­bi­ki- en Apoe­rastraat aan de EBGS af­ge­staan voor het op­zet­ten van een kerk­ge­bouw voor de ge­meen­te.

Met een kleur­kaar­ten­ac­tie heb­ben de ge­meen­te­le­den toen zelf geld in­ge­za­meld om een ei­gen kerk­ka­pel op te zet­ten. Be­gin 1974 werd met de bouw­werk­zaam­he­den een aan­vang ge­maakt. On­ge­veer een jaar lang wer­den op de zon­dag­avond ere­dien­sten in de school ge­hou­den, tot­dat op zon­dag 11 au­gus­tus 1974 om 09.00 uur de eer­ste kerk­ka­pel van de EBG Tam­men­ga in ge­bruik werd ge­no­men. De ge­meen­te Tam­men­ga groei­de snel en heeft in de loop van de 45 jaar drie keer haar ge­beds­huis fy­siek moe­ten aan­pas­sen. Op 11 no­vem­ber 2003 werd ter ge­le­gen­heid van het 30-ja­rig be­staan van de ge­meen­te de naam Tam­men­ga­kerk ver­an­derd in Bet­ha­ni­a­kerk van de EBGS. De Bet­ha­ni­a­kerk op de hoek van de Lan­ga­ta­bi­ki- en Apoe­rastraat op Tam­men­ga ver­wel­komt ie­der­een die de Heer op­recht wil die­nen. El­ke za­ter­dag­avond om 19.00 uur is er zang­dienst en el­ke zon­dag­mor­gen om 09.00 uur wordt een ere­dienst ge­hou­den. Spreek­uren zijn op de maan­dag­avond van 18.00-19.00 uur, dins­dag­mor­gen van 10.00-12.00 uur en woens­dag­mid­dag van 17.30-18.15 uur op het kerk­kan­toor.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.