Ad­vo­caat: Brech ont­kent be­trok­ken­heid bij dood Nic­ky

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

Ver­dach­te Jos Brech stelt Nic­ky Ver­stap­pen niet ge­dood te heb­ben, vol­gens zijn ad­vo­caat Gerald Roet­hof. “Het stand­punt van mijn client is: ik heb hem niet ge­dood, niet sek­su­eel mis­bruikt en niet ont­voerd”, zegt hij. Niet eer­der liet Roet­hof zich zo ex­pli­ciet uit over Brechs op­stel­ling.

Hoe het dna van de ver­dach­te dan op de on­der­broek van Nic­ky te­recht is ge­ko­men, blijft voor­als­nog on­dui­de­lijk. Roet­hof wil geen ver­de­re toe­lich­ting ge­ven. “Meer dan dit zeg ik nu niet, de in­hou­de­lij­ke ver­kla­ring komt op het mo­ment dat de tijd rijp is.” Het zag er al naar uit dat de 56-ja­ri­ge ver­dach­te zou gaan ont­ken­nen. In sep­tem­ber gaf Roet­hof aan dat Brech geen be­ken­te­nis had af­ge­legd in de re­cher­che­ver­ho­ren, maar daar­mee wa­ren er nog twee op­ties over: ont­ken­nen of zwij­gen. Brech doet dus het eer­ste.

Pe­ter R. de Vries staat de fa­mi­lie van Nic­ky Ver­stap­pen bij en re­a­geert: “Hij ont­kent, maar hij ver­klaart niets. Er zijn veel vra­gen, maar geen ant­woor­den. Hoe komt dat? De fa­mi­lie heeft daar wel een idee over. De sim­pel­ste en be­lang­rijk­ste vraag wordt niet be­ant­woord: hoe komt zijn dna op de on­der­broek van Nic­ky? Laat hem daar eens een uit­spraak over doen.”

De ont­ken­ning maakt de zaak voor jus­ti­tie niet een­vou­di­ger, met ver­der nog dna­be­wijs dat op zich­zelf niet ge­noeg is voor een ver­oor­de­ling, zo­als ex­perts in koor waar­schu­wen. Wel voegt het Open­baar Mi­nis­te­rie (OM) te­rug­ge­von­den dos­siers van ou­de ze­den­za­ken van Brech bij het straf­dos­sier, zo werd gis­ter­mid­dag be­kend. Dat kan hel­pen om in de rechts­zaal het ka­rak­ter van de ver­dach­te te schet­sen, zegt De Vries.

Voor ad­vo­caat Roet­hof toont dat al­les juist aan dat jus­ti­tie zwak staat: “Ze heb­ben een be­wijs­pro­bleem.” (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.