School­toets re­ke­nen telt mee voor di­plo­ma

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS / TV -

DEN HAAG - Leer­lin­gen op de mid­del­ba­re school moe­ten vol­gend jaar weer hun best doen op een re­ken­toets om te sla­gen voor hun eind­exa­men. Maar scho­len mo­gen die toets zelf ma­ken. Om het re­ken­ni­veau van scho­lie­ren op te krik­ken, werd vijf jaar ge­le­den een lan­de­lij­ke re­ken­toets in­ge­voerd. Vwo’ers moesten min­stens een 5 ha­len om te kun­nen sla­gen. De ‘af­re­ken­toets’, zo­als hij al gauw door het le­ven ging, sneu­vel­de na fel­le kri­tiek.

Scho­len moe­ten voort­aan een re­ken­toets op­ne­men in het zo­ge­noem­de school­exa­men, schrij­ven ver­ant­woor­de­lijk mi­nis­ters Arie Slob en Ingrid van En­gels­ho­ven. Dat exa­men be­paalt sa­men met het cen­traal eind­exa­men of een scho­lier een di­plo­ma krijgt. Voor de nieu­we school­toets moet een scho­lier min­stens een 4 ha­len om te kun­nen sla­gen.

Wie vol­gend jaar al eind­exa­men doet, krijgt nog niet met de nieu­we school­toets te ma­ken. Dat­zelf­de geldt voor mbo’ers die al aan hun op­lei­ding zijn be­gon­nen.

Scho­len kun­nen kie­zen voor één toets, een reeks toet­sen of een an­de­re ma­nier om de re­ken­vaar­dig­heid van hun leer­lin­gen te be­oor­de­len. Scho­len die nog geen ei­gen toets heb­ben, kun­nen de ’ou­de’ nog blij­ven ge­brui­ken.

Ook de nieu­we op­zet is niet de­fi­ni­tief. Er wordt ge­werkt aan nieu­we richt­lij­nen voor wat leer­lin­gen moe­ten ken­nen en kun­nen. Mo­ge­lijk gaat daar­door ook het re­ken­on­der­wijs weer op de schop. Re­ge­rings­par­tij D66 is “te­leur­ge­steld” in het ka­bi­nets­plan en spreekt van “een af­re­ken­toets 2.0”. “Zo ko­men we er niet met be­ter re­ke­nen. Dit gaat te­veel over toet­sen en te wei­nig over be­ter on­der­wijs.” (De Te­le­graaf)

Een stu­dent in een klas­lo­kaal. (Fo­to: Het Pa­rool)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.