Mil­joe­nen stem­men nog al­tijd niet ge­teld in be­lang­rij­ke du­els VS

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS - In de Ame­ri­kaan­se staat Ca­li­for­nië kan het nog we­ken du­ren voor­al­eer mil­joe­nen stem­men van de tus­sen­tijd­se ver­kie­zin­gen ge­teld zijn. Stem­men kan in de staat ook per brief, en die re­sul­ta­ten wor­den maar erg lang­zaam ver­werkt. 11 van de 435 ze­tels in het Huis zijn nog niet toe­ge­we­zen, 5 daar­van lig­gen in Ca­li­for­nië. Voor de Se­naat zijn wel­licht in twee sta­ten her­tel­lin­gen no­dig.

Ca­li­for­nië heeft de af­ge­lo­pen ja­ren nieu­we re­gels in­ge­voerd die stem­men mak­ke­lij­ker moe­ten ma­ken, ook voor min­der­heids­groe­pen. Keer­zij­de van de me­dail­le is wel dat de re­sul­ta­ten lang op zich kun­nen la­ten wach­ten. Heel wat kies­brie­ven wer­den per post ver­stuurd, maar zijn nog niet aan­ge­ko­men, laat staan ge­teld. In Oran­ge Coun­ty al­leen al, ge­le­gen in het voor­ste­de­lijk ge­bied rond Los An­ge­les, moe­ten nog meer dan 400.000 stem­men ge­teld wor­den. De dead­line om al­le stem­men in de staat te tel­len ligt pas op 7 de­cem­ber, en de kies­com­mis­sie ver­wacht de tijd tot dan ook ef­fec­tief no­dig te zul­len heb­ben. Het was woens­dag wel al dui­de­lijk dat de De­mo­cra­ten een meer­der­heid kon­den ha­len, die bij 218 ze­tels ligt. De De­mo­cra­ten mo­gen voor­lo­pig op 226 ze­tels re­ke­nen, de Re­pu­bli­kei­nen op 198. Ook voor de Se­naat zijn nog niet al­le uit­sla­gen be­kend. Het valt te ver­wach­ten dat er her­tel­lin­gen zul­len plaats­vin­den in Flo­ri­da en Ari­zo­na, waar het nek-aan-nek is tus­sen de Re­pu­bli­kei­nen en De­mo­cra­ten. De Re­pu­bli­kei­nen lig­gen in bei­de sta­ten licht voor­op, maar het ver­schil is mi­niem. De Re­pu­bli­kei­nen heb­ben nu al een meer­der­heid van 51 ze­tels te­gen­over 46, die meer­der­heid kan stij­gen tot 54.

(HLN)

Een vrouw brengt haar stem uit. (Fo­to: HLN)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.