Oos­ten­rijk ver­denkt oud­le­ger­of­fi­cier van spi­o­ne­ren voor Rus­sen

Times of Suriname - - BUITENLAND -

OOS­TEN­RIJK - De Oos­ten­rijk­se au­to­ri­tei­ten ver­den­ken een oud­le­ger­of­fi­cier er­van tien­tal­len ja­ren voor Rus­land ge­spi­o­neerd te heb­ben. Bonds­kan­se­lier Se­bas­ti­an Kurz heeft Mos­kou om op­hel­de­ring ge­vraagd, be­rich­ten Oos­ten­rijk­se me­dia. De lui­te­nant-ko­lo­nel, die in­mid­dels met pen­si­oen is, zou on­ge­veer 300.000 eu­ro heb­ben ont­van­gen voor ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie. Het eer­ste con­tact met de Rus­sen is vol­gens de krant Kro­nen Zei­tung al in 1988 ge­legd. De Oos­ten­rijk­se au­to­ri­tei­ten kwa­men de ver­meen­de spi­on op het spoor na een tip van een bui­ten­land­se dienst. “Der­ge­lij­ke za­ken, on­ge­acht of ze plaats­vin­den in Ne­der­land of Oos­ten­rijk, ko­men de re­la­tie tus­sen Rus­land en de Eu­ro­pe­se Unie niet ten goe­de”, zegt Kurz.

Een ge­plan­de reis van de Oos­ten­rijk­se mi­nis­ter Ka­rin Kn­eis­sl (Bui­ten­land­se Za­ken) naar Mos­kou is van­we­ge de af­fai­re af­ge­bla­zen. Die had ei­gen­lijk be­gin de­cem­ber moe­ten plaats­vin­den. Kn­eis­sl is een be­ken­de van de Rus­si­sche pre­si­dent Vla­di­mir Poe­tin, die met haar dans­te op haar brui­loft.

De Rus­si­sche mi­nis­ter Ser­gej La­vrov (Bui­ten­land­se Za­ken) zei vol­gens Rus­si­sche me­dia “on­aan­ge­naam ver­rast” te zijn. Hij klaagt vol­gens pers­bu­reau TASS dat wes­ter­se lan­den zich steeds va­ker schul­dig ma­ken aan ‘me­ga­foon-di­plo­ma­tie’. “Ze be­schul­di­gin­gen ons pu­blie­ke­lijk en ei­sen op­hel­de­ring over iets waar we niets van­af we­ten.” La­vrov zegt dat de Oos­ten­rij­kers ook di­rect naar Mos­kou had­den kun­nen stap­pen met hun zor­gen. Zijn mi­nis­te­rie heeft van­we­ge de kwes­tie de Oos­ten­rijk­se am­bas­sa­deur op het mat­je ge­roe­pen. “We zul­len zijn aan­dacht ves­ti­gen op de me­tho­des die ge­bruikt moe­ten wor­den als ze vra­gen heb­ben voor Rus­land”, zegt de mi­nis­ter. Rus­land lag de af­ge­lo­pen ja­ren her­haal­de­lijk in de clinch met het wes­ten. De re­la­tie be­koel­de on­der meer door de an­nexa­tie van de Krim en de ver­gif­ti­ging van de Rus­si­sche voor­ma­li­ge spi­on Ser­gej Skri­pal in En­ge­land. De Rus­sen ont­ken­nen ove­ri­gens iets met die moord­po­ging te ma­ken te heb­ben. De Ne­der­land­se au­to­ri­tei­ten heb­ben eer­der dit jaar vier Rus­si­sche spi­on­nen uit­ge­zet die ken­ne­lijk het wi­fi­net­werk van de Or­ga­ni­sa­tie voor het Ver­bod op Che­mi­sche Wa­pens (OPCW) in Den Haag wil­den bin­nen­drin­gen.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.