Voor­ma­li­ge Sov­jet-lei­der Gor­batsjov waar­schuwt voor nieu­we Kou­de Oor­log

Times of Suriname - - BUITENLAND -

RUS­LAND - De voor­ma­li­ge Sov­jet-lei­der Mi­chail Gor­batsjov heeft op­nieuw ge­waar­schuwd voor de op­lo­pen­de span­nin­gen tus­sen Rus­land en de Ver­e­nig­de Sta­ten en bei­de lan­den ge­maand niet te­rug te ke­ren naar de da­gen van de Kou­de Oor­log.

“We moe­ten oor­log eens en voor al­tijd uit­ban­nen. Het al­ler­be­lang­rijk­ste is om af te ko­men van kern­wa­pens”, al­dus de 87-ja­ri­ge Gor­batsjov in een bios­coop in Mos­kou, waar hij de pre­mi­è­re van de film Mee­ting Gor­ba­chev bij­woon­de.

Vo­ri­ge maand kon­dig­de de Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump aan dat de Ver­e­nig­de Sta­ten zich zou­den te­rug­trek­ken uit het INF-ont­wa­pe­nings­ver­drag. Gor­batsjov heeft dat ver­drag in 1987 on­der­te­kend na­mens de Sov­jet-Unie.

“Het ge­vaar­lijk­ste zou zijn om te­rug te ke­ren naar con­fron­ta­tie, het be­gin van een nieu­we wa­pen­wed­loop. Ze spre­ken nu al over een kern­oor­log als iets vol­ko­men ac­cep­ta­bels. Hij wordt voor­be­reid, sce­na­rio’s wor­den be­spro­ken”, al­dus de oud-we­reld­lei­der. Gor­batsjov, die met ge­zond­heids­pro­ble­men kampt, voer­de niet zelf het woord, maar liet een as­sis­tent zijn toe­spraak voor­le­zen.

De Rus werd in 1985 lid van de Com­mu­nis­ti­sche Par­tij van de Sov­jet-Unie en werd vijf jaar la­ter pre­si­dent. Hij ver­vul­de die func­tie tot het uit­een­val­len van de Sov­jet-Unie in 1991, toen ook een ein­de kwam aan de Kou­de Oor­log.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.