Mour­in­ho ziet ‘on­aan­tast­ba­re’ club

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Man­ches­ter Uni­ted wist woens­dag­avond in het Cham­pi­ons Le­a­gue­du­el met Ju­ven­tus met drie pun­ten te­rug naar En­ge­land te ke­ren door vlak voor tijd een ach­ter­stand om te bui­gen: 1-2. Ma­na­ger Jo­sé Mour­in­ho be­na­drukt in aan­loop naar de com­pe­ti­tie­wed­strijd te­gen aarts­ri­vaal Man­ches­ter Ci­ty ech­ter dat zijn ploeg nog veel te le­ren heeft.

“We zijn een ploeg die niet op­geeft. We zijn een ploeg die al­tijd te­rug­vecht”, wordt de Por­tu­ge­se ge­ci­teerd door de BBC. “Als we doel­pun­ten blij­ven in­cas­se­ren voor­dat de te­gen­stan­der dat doet, komt er een dag dat we niet te­rug kun­nen ko­men. We moe­ten op­groei­en, niet al­leen in on­ze be­na­de­ring van de wed­strijd. We moe­ten wed­strij­den be­ter star­ten.”

“We heb­ben twee moei­lij­ke wed­strij­den ach­ter de rug met twee ster­ke ploe­gen, na­me­lijk Chel­sea en Ju­ven­tus, en we heb­ben goe­de re­sul­ta­ten be­haald. Ook on­ze op­tre­dens wa­ren goed. Er was een po­si­tie­ve hou­ding, dus nu, te­gen Man­ches­ter Ci­ty, gaan we het weer pro­be­ren”, al­dus Mour­in­ho, die nog goed weet dat er vo­rig jaar na de der­by een ge­vecht uit­brak in de ca­ta­com­ben.

“Het is niet spe­ci­aal van­we­ge wat er vo­rig jaar ge­beur­de, maar het is spe­ci­aal om­dat het de Man­ches­ter der­by is”, al­dus Mour­in­ho, die niet wil in­gaan op de ver­ha­len van Foot­ball Leaks en con­sta­teert dat The Ci­ti­zens kwa­li­ta­tief erg sterk zijn. “Kijk eens naar de kwa­li­teit van hun werk en de or­ga­ni­sa­tie. Ze zijn on­aan­tast­baar, maar wat er ach­ter de scher­men ge­beurt bij Ci­ty, dat weet ik niet.” (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.