Laat­ste kans voor Or­kaan

Times of Suriname - - SPORT -

ZAALVOETBAL - Or­kaan staat mo­men­teel in de­gra­da­tie­zo­ne in de eer­ste­klas­se­com­pe­ti­tie van de Su­ri­naam­se Zaal­voet­bal­bond met 11 pun­ten uit 19 wed­strij­den. De de­gra­da­tie­kan­di­daat kan mor­gen bij een ze­ge op Bom­bel uit de ge­vaar­zo­ne ko­men, maar Cha­pe moet dan ver­lie­zen van Pro-Bin­tang Lair. Cha­pe staat net bo­ven de de­gra­da­tie­zo­ne met 14 pun­ten uit 19 wed­strij­den. De te­gen­stan­ders van Or­kaan en Cha­pe mor­gen heb­ben niets meer op het spel. Or­kaan is ver­plicht te win­nen van Bom­bel en moet ho­pen dat Cha­pe ver­liest van Pro-Bin­tang Lair, dan zul­len bei­de teams op het­zelf­de aan­tal pun­ten ein­di­gen. Het doel­sal­do kan dan be­pa­len welk team in de de­gra­da­tie­zo­ne ein­digt en welk team vei­lig staat.

Ul­ti­ma­te 17 is al ge­de­gra­deerd en het team, dat op de voor­laat­ste plek ein­digt, zal de­gra­da­tie en pro­mo­tie­wed­strij­den spe­len. Or­kaan of Cha­pe zal dan naar de na­com­pe­ti­tie gaan.

Van­daag staat er een wed­strijd op het sche­ma in de­ze klas­se. FCB 2 speelt te­gen Ul­ti­ma­te 17. Mor­gen zijn nog twee wed­strij­den op sche­ma: Sti­bu­la speelt te­gen Fut­sal Club Gio­an en Kis­met komt uit te­gen Styx MN Car Cen­ter.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.