Dis­ney boekt winst van 2 mil­jard eu­ro in der­de kwar­taal

Times of Suriname - - ECONOMIE -

NEW YORK - Walt Dis­ney heeft af­ge­lo­pen kwar­taal 2 mil­jard eu­ro winst ge­boekt. De to­ta­le om­zet steeg met 12 pro­cent tot 12,5 mil­jard eu­ro. Dis­ney boek­te voor­al suc­ces met de at­trac­tie­par­ken en een aan­tal suc­ces­vol­le films. De par­ken trok­ken over de he­le we­reld meer be­zoe­kers. Ook ga­ven ze meer uit dan vo­rig jaar. Daar­naast brach­ten de suc­ces­films Ant­Man and the Wasp en In­cre­di­bles 2 veel geld in het laatje. Te­le­vi­sie is te­gen­woor­dig het be­lang­rijk­ste on­der­deel van het be­drijf. Ook daar was spra­ke van groei, ge­hol­pen door be­te­re ver­ko­pen van te­le­vi­sie­pro­gram­ma’s en ex­tra in­kom­sten die van abon­nees van be­taal­zen­der ABC naar Dis­ney vloei­den. Het was het vier­de kwar­taal van het ge­bro­ken boek­jaar van het be­drijf. In de laat­ste twaalf maan­den be­droeg de om­zet 52,2 mil­jard eu­ro. Dat is een stij­ging van 8 pro­cent. De jaar­winst ging met 40 pro­cent om­hoog naar 11 mil­jard eu­ro.

Top­man is te­vre­den met de cij­fers

Top­man Ro­bert Iger is erg te­vre­den met de cij­fers. Hij spreekt van een re­cord­om­zet. Ook be­na­drukt hij dat Dis­ney mo­men­teel hard werkt aan het af­ron­den van de over­na­me van het leeu­wen­deel van bran­che­ge­noot 21st Cen­tu­ry Fox.

Door die me­ga­deal ter waar­de van ruim 62 mil­jard eu­ro ko­men be­ken­de film­reek­sen als Ava­tar en X­Men in han­den van Dis­ney, dat ook al de rech­ten van Star Wars en films van Mar­vel­stu­dio’s be­zit. Daar­naast gaat de de­al om een groot aan­tal te­le­vi­sie­zen­ders van Fox. Door die on­der­de­len van Fox in te lij­ven, hoopt Dis­ney ster­ker te staan in de con­cur­ren­tie­slag met strea­ming­dien­sten als Net­flix. (De Te­le­graaf/Fo­to: at­ten­ti­on­to­re­tail)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.