Nog steeds geen of­fi­ci­ë­le in­for­ma­tie over be­smet­te ba­by

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

NICKERIE – Op de laatst ge­hou­den CO­VID-19- pers­con­fe­ren­tie is geen in­for­ma­tie ge­ge­ven over een ba­by van drie maan­den die in het Mun­gra Me­disch Cen­trum (MMC) in Nickerie po­si­tief is ge­test op CO­VID-19. “We heb­ben in­struc­ties dat al­le CO­VID-19-po­si­tie­ve ge­val­len via een cen­traal meld­punt gaan en dat is het CO­VID-19 Ma­na­ge­ment­team”, zegt de waar­ne­mend di­rec­teur van het MMC, Zo­ri­da Mo­ha­med.

Vol­gens in­for­ma­ties was de ba­by van Coro­nie naar Nickerie over­ge­bracht voor me­di­sche be­han­de­ling. Het re­sul­taat van de COVID­test kwam een dag na­dat het kind­je was ont­sla­gen uit het MMC. Het ge­val is ook be­ves­tigd door de ge­wes­te­lij­ke po­li­tie­com­man­dant van Coro­nie en dis­tricts­com­mis­sa­ris Nal­tus Naana van het ko­kos­dis­trict. Van de lei­ding van het MMC en het CO­VID-19Ma­na­ge­ment­team is er of­fi­ci­eel nog niets ge­zegd.

Het ge­val van de ba­by werd be­kend, na­dat al en­ke­le da­gen via so­ci­a­le me­dia een spraak­be­richt vi­raal ging over een ver­moe­de­lijk ge­val van CO­VID-19 in het dis­trict. Dat be­richt zorg­de voor heel veel pa­niek en angst in de plaat­se­lij­ke ge­meen­schap.

Naar de krant ver­neemt, is de ver­moe­de­lijk be­smet­te per­soon aan­ge­hou­den in een pel­mo­len te Long­may. Ar­bei­ders die zich daar be­von­den, heb­ben dit mee­ge­deeld aan de krant. Noch de lei­ding van het MMC, noch het na­ti­o­naal CO­VID-19-Ma­na­ge­ment­team is na­der in­ge­gaan hier­op.

Gis­ter­mid­dag was de her­tel­ling van al­le stem­men al af­ge­rond en was GECOM be­zig de laat­ste uit­slag hier­van te fi­na­li­se­ren. Vol­gens de voor­lo­pi­ge cij­fers loopt PPP/c met ruim meer dan 14000 stem­men voor op de re­ge­ren­de par­tij APNU+AFC. Vlak voor­dat de her­tel­ling gis­te­ren werd af­ge­rond, be­sloot GECOM ook om de nog ruim 7000 stem­men af­kom­stig uit 29 stem­bus­sen als­nog mee te ne­men bij de her­tel­ling en de­ze ver­der te ver­wer­ken, on­danks dat de no­di­ge stuk­ken hier­voor niet al­le­maal vol­le­dig wa­ren. APNU+AFC had ge­ëist dat de­ze stem­men nie­tig wor­den ver­klaard om­dat de no­di­ge do­cu­men­ten hier­van niet aan­we­zig wa­ren, maar GECOM be­sloot de­ze stem­men toch mee te ne­men. GECOM zal hier­na al­les af­ron­den en ver­wacht wordt dat de fi­na­le uit­slag bin­nen twee tot drie da­gen zal wor­den be­kend­ge­maakt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.