AZP ver­scherpt re­gels voor be­zoek SEH

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PARAMARIBO - Het Aca­de­misch Zie­ken­huis Paramaribo (AZP) heeft be­slo­ten de re­gels voor het be­zoe­ken van de Spoed­ei­sen­de Hulp (SEH) te ver­scher­pen, om te voor­ko­men dat pa­ti­ën­ten en be­zoe­kers met CO­VID-19 be­smet ra­ken tij­dens hun be­zoek aan de­ze af­de­ling.

Het AZP meldt in een pers­be­richt dat het de laat­ste we­ken weer een stij­ging ge­merkt heeft in de aan­mel­din­gen op de SEH. Ge­zien de hui­di­ge CO­VID-19-si­tu­a­tie vraagt de di­rec­tie van dit zie­ken­huis dat een­ie­der die de SEH wenst te be­zoe­ken, zijn ei­gen mond-neus­be­dek­king moet heb­ben. Per­so­nen die dit niet op­heb­ben, wor­den niet toe­ge­la­ten. De SEH zal al­leen spoed­ge­val­len be­han­de­len. Voor huis­art­sen­ge­val­len moet con­tact ge­maakt wor­den met de huis­arts. En bij griep­ver­schijn­se­len, bra­ken, diar­ree en koorts moet men thuis­blij­ven en bel­len naar de huis­arts of 178. De di­rec­tie haalt ver­der aan dat tot na­der or­der geen be­zoek wordt toe­ge­la­ten op de SEH, spul­len kun­nen wor­den af­ge­ge­ven bij de be­wa­king van het zie­ken­huis.

Be­ge­lei­ders die niet meer no­dig zijn voor aan­vul­len­de in­for­ma­tie of an­de­re hulp (trans­port naar een an­de­re af­de­ling), mo­gen bui­ten de hoofd­poort wach­ten, of na in­struc­ties en het op­ge­ven van con­tact­ge­ge­vens, naar huis gaan.

De am­bu­lan­ce rijdt al­leen uit voor slacht­of­fers van trau­ma (on­ge­luk­ken) en voor spoed­ge­val­len. Er vindt al­tijd een te­le­fo­ni­sche tria­ge (in­clu­sief CO­VID-19-scree­ning) plaats, om de ernst van de toe­stand van de pa­ti­ënt in te schat­ten. El­ke pa­ti­ënt die wordt op­ge­haald, dient zijn/ haar ei­gen mond­neus­be­dek­king op te heb­ben, ten­zij hij/ zij het slacht­of­fer is van een on­ge­val of zo­da­nig kort­a­de­mig is, dat die geen mond­neus­be­dek­king ver­draagt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.