Man na­bij Bos­kamp ver­dron­ken

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Bij de po­li­tie is vrij­dag om­streeks 22.10 uur een te­le­fo­ni­sche mel­ding ge­daan dat er een ver­drin­kings­ge­val was na­bij het vis­sers­dorp Bos­kamp. De 30­ja­ri­ge GF zou zijn ver­dron­ken.

Na een on­der­zoek in­ge­steld te heb­ben, trof de po­li­tie de vis­ser AK aan bij de stei­ger van het Mi­nis­te­rie van Land­bouw, Vee­teelt en Vis­se­rij.

AK gaf aan dat hij sa­men met zijn vriend GF die ook vis­ser van be­roep is, elf da­gen te­rug naar het Coe­se­wij­ne­ge­bied was ge­gaan om kraai­en­po­ten te zoe­ken. Om­streeks 22.00 uur wa­ren zij op de te­rug­weg met on­ge­veer 400 stuks kraai­en­po­ten. Door­dat de stro­ming van het wa­ter bij de Cop­pe­na­me­brug te groot was, heeft GF de boot niet naar be­ho­ren kun­nen be­stu­ren. De boot kwam met een har­de klap te­gen de pi­la­ren van de Cop­pe­na­me­brug, met als ge­volg dat die in twee­ën brak en met­een zonk. AK en GF vie­len bei­den in het wa­ter. AK wist zich met bei­de han­den vast te grij­pen aan de kraai­po­ten waar­door hij zijn hoofd bo­ven wa­ter kon hou­den. Hij hoor­de GF gil­len, maar daar­na ver­dween hij in de diep­te.

De po­li­tie is een zoek­tocht naar GF be­gon­nen.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.