Lucht­ver­keers­lei­ders zul­len niet wer­ken zo­lang CO­VID-19-maat­re­ge­len niet wor­den door­ge­voerd

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Le­den van de Su­ri­na­me Air Traf­fic Con­trol­lers As­so­ci­a­ti­on (SATCA) heeft dit week­ein­de het werk neer­ge­legd. Zij zul­len niet aan het werk ver­schij­nen zo­lang de vei­lig­heid en ge­zond­heid van al­le me­de­wer­kers niet in acht wordt ge­no­men. Zij ei­sen dat al­le CO­VID­19 en hy­gi­ë­ne­maat­re­ge­len wor­den toe­ge­past.

“CO­VID-19 stijgt in rap tem­po in Su­ri­na­me en de over­heid heeft een aan­tal maat­re­ge­len sinds­dien door­ge­voerd, met nu ook een to­ta­le lock­down. Wij zijn al die tijd nor­maal aan het werk ge­ko­men, om­dat wij ook es­sen­ti­ë­le dien­sten zijn. Wij wer­ken dus met een mi­ni­ma­le be­zet­ting, zo­dat wij ook zo­veel mo­ge­lijk ons­zelf be­scher­men. Des­on­danks zien wij dat on­ze vei­lig­heid en ge­zond­heid niet zo se­ri­eus wor­den ge­no­men op de werk­plek, om­dat er on­vol­doen­de of geen hy­gi­ëneen ont­smet­tings­mid­de­len, mond­kap­jes en hand­schoe­nen ter be­schik­king zijn. Ook het des­in­fec­te­ren van de werk­ruim­te en ap­pa­ra­tuur ge­schiedt niet op­ti­maal, om­dat de mid­de­len daar­voor niet vol­doen­de aan­we­zig zijn. Ook wij wil­len een vei­li­ge werk­om­ge­ving on­der de­ze om­stan­dig­he­den”, zegt een lid van de bond te­gen­over de krant.

Het lid geeft ver­der aan dat de lei­ding ook de richt­lij­nen die al een aan­tal keer zijn op­ge­stuurd door de ICAO (In­ter­na­ti­o­nal Ci­vil Avi­a­ti­on Or­ga­ni­za­ti­on) en IFATCA (In­ter­na­ti­o­nal Fe­de­ra­ti­on of Air Traf­fic Con­trol­lers As­so­ci­a­ti­on) niet zijn ge­ïm­ple­men­teerd. “Er zijn van­uit de lei­ding ook geen dui­de­lij­ke richt­lij­nen ge­ge­ven voor even­tu­e­le on­ge­val­len op de werk­vloer, in­dien een me­de­wer­ker/lid zich on­wel voelt tij­dens dienst­uren en mo­ge­lijk symp­to­men van CO­VID-19 ver­toont”, ver­telt het lid.

SATCA-voor­zit­ter, Shak­ti Goer­dat, heeft in een brief aan mi­nis­ter Vij­ay Chot­kan van Open­ba­re Wer­ken, Trans­port en Com­mu­ni­ca­tie (OWTC) la­ten we­ten dat de vei­lig­heid en ge­zond­heid van de le­den top­pri­o­ri­teit is voor de SATCA en dat daar­om de bond wil dat zo snel mo­ge­lijk de voor­ge­schre­ven CO­VID19-maat­re­ge­len wor­den geim­ple­men­teerd.

“De le­den zul­len pas weer aan het werk ko­men als er hier­aan is vol­daan, en zij de ga­ran­tie heb­ben dat zij in een vei­li­ge om­ge­ving kun­nen wer­ken. On­der an­de­re eist de bond dat er apar­te bus­sen wor­den in­ge­zet om de per­so­neels­le­den te ver­voe­ren, aan­ge­zien sa­men­scho­ling niet meer dan 5 per­so­nen mag zijn en er voor het ver­voe­ren van men­sen ook ver­scherp­te maat­re­ge­len zijn aan­ge­kon­digd”, zegt Goer­dat in de brief aan de be­winds­man.

De bond geeft ver­der in de brief aan dat hij wil dat de li­chaams­tem­pe­ra­tuur wordt ge­con­tro­leerd, er vol­doen­de hy­gi­ë­ne- en ont­smet­tings­mid­de­len, mond­kap­jes en hand­schoe­nen aan­we­zig zijn voor al­le units die on­der de werk­zaam­he­den van de SATCA val­len. Dat de ruim­tes en equip­ment waar­mee de le­den moe­ten wer­ken ten­min­ste drie keer per dag wor­den ont­smet en schoon­ge­maakt en dat er dui­de­lij­ke richt­lij­nen wor­den ge­ge­ven voor even­tu­e­le on­ge­val­len op de werk­vloer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.