Hof van Jus­ti­tie past dienst­ver­le­ning aan

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – In ver­band met de door de re­ge­ring aan­ge­kon­dig­de lock­down, heeft ook de rech­ter­lij­ke or­ga­ni­sa­tie de reeds door haar ge­trof­fen voor­zorgs­maat­re­ge­len ter voor­ko­ming van de ver­sprei­ding van CO­VID­19 aan­ge­past en ver­scherpt. “Daar­bij geldt de ge­zond­heid en vei­lig­heid van zo­wel on­ze me­de­wer­kers als die van de jus­ti­ti­a­be­len, als hoog­ste pri­o­ri­teit”, staat in een pers­be­richt.

Van­af nu zijn de ge­rechts­ge­bou­wen niet re­gu­lier toe­gan­ke­lijk voor het pu­bliek, deur­waar­ders, ad­vo­ca­ten en diens me­de­wer­kers. Voor het af­ha­len of in­die­nen van spoed­ei­sen­de do­cu­men­ten, dient voor­af een af­spraak te wor­den ge­maakt. Bij de be­han­de­ling van spoed­ei­sen­de ci­vie­le za­ken zul­len slechts de par­tij­en of hun res­pec­tie­ve ge­mach­tig­de aan­we­zig mo­gen zijn. Bij straf­zit­tin­gen wordt geen pu­bliek of pers toe­ge­la­ten.

De­ge­nen die zich op af­spraak of na te zijn op­ge­roe­pen naar het ge­recht be­ge­ven, zul­len bui­ten het ge­bouw wor­den op­ge­van­gen door de wacht. Voor­dat toe­gang wordt ver­leend tot het ge­rechts­ge­bouw, wordt de li­chaams­tem­pe­ra­tuur op­ge­me­ten met een af­stands­ther­mo­me­ter, die niet in con­tact komt met het li­chaam. In­dien de tem­pe­ra­tuur ho­ger dan 37.5 gra­den Cel­si­us is, wordt be­trok­ke­ne niet toe­ge­la­ten. Per­so­nen die griep­ver­schijn­se­len ver­to­nen (hoes­ten, nie­zen), wor­den even­min toe­ge­la­ten tot de ge­rechts­ge­bou­wen. Een­ie­der die de ge­rechts­ge­bou­wen be­treedt, dient reeds bij bin­nen­komst voor­zien te zijn van een deug­de­lij­ke mond- en neus­be­dek­king. Bij bin­nen­komst in het ge­rechts­ge­bouw moe­ten de han­den ge­rei­nigd wor­den met de be­schik­baar ge­stel­de sa­ni­ti­zer.

De ci­vie­le rol­zit­tin­gen in eer­ste aan­leg en in ho­ger be­roep, als­ook de lo­pen­de amb­te­na­ren­za­ken wor­den uit­ge­steld. Slechts za­ken van ui­terst ur­gen­te aard zul­len in be­han­de­ling wor­den ge­no­men. “Voor ge­de­tail­leer­de in­for­ma­tie om­trent het vo­ren­gaan­de, als­ook reeds ge­ap­poin­teer­de da­ta, wordt ver­we­zen naar de be­kend­ma­kin­gen van de units kort ge­ding, fa­mi­lie, han­del en hof ci­viel op de web­si­te van het Hof van Jus­ti­tie: www.recht­spraak.sr.” Met de res­pec­tie­ve units kan recht­streeks in con­tact wor­den ge­tre­den op de vol­gen­de e-mail­adres­sen: unit.kort­ge­ding@gmail.com, unit.fa­mi­lie@gmail.com, han­del­unit@gmail.com, en unit.hof­ci­viel@gmail.com.

Voor het aan­te­ke­nen van ho­ger be­roep, in­die­ning me­mo­rie/ver­zoek tot ver­len­ging ter­mijn kan ge­maild wor­den naar het e-mail­adres ho­ger­be­roep@gmail.com. Voor het aan­vra­gen van spoed­stuk­ken of an­de­re dienst­ver­le­ning de Grif­fie der Kan­ton­ge­rech­ten Ci­vie­le Za­ken be­tref­fen­de, kan in de week van 8 tot en met12 ju­ni con­tact ge­maakt wor­den met de grif­fier mr. L.J. van Bos­sé te be­rei­ken op het te­le­foon­num­mer 08720175 en het e-mail­adres lae­ti­ti­a­van­bos­se@ya­hoo. com. In de week van 15 tot en met 19 ju­ni kan daar­voor in con­tact wor­den ge­tre­den met mr. O. Apai op het te­le­foon­num­mer 08962349. Voor na­de­re in­for­ma­tie kan con­tact wor­den ge­maakt met de grif­fier van de rech­ter­com­mis­sa­ris op het e-mail­adres ka­bi­ne­trc@gmail.com of de te­le­foon­num­mers 08729051 en 08663433. Voor in­for­ma­tie om­rent de rechts­ple­ging in het dis­trict Nickerie, kan con­tact wor­den ge­maakt met de grif­fier op het e­mail­adres der­de­kan­ton.nickerie@ gmail.com en het te­le­foon­num­mer 8928976.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.