Po­li­tie houdt te­le­foon­dief aan

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – De po­li­tie heeft de­ze week een man in het dis­trict Pa­ra in de kraag ge­vat voor dief­stal van een iPho­ne. Hij is na af­stem­ming met het Open­baar Mi­nis­te­rie in ver­ze­ke­ring ge­steld.

En­ke­le man­nen die vrien­den zijn van el­kaar wa­ren sa­men aan het bor­re­len voor een win­kel. De be­na­deel­de was be­hoor­lijk on­der in­vloed van al­co­hol en haal­de op een ge­ge­ven mo­ment zijn te­le­foon te­voor­schijn om een film of foto te ma­ken. Hij was niet vast ter been. Een vriend nam de te­le­foon uit zijn hand. Het slacht­of­fer viel op den duur op de grond en kreeg hulp van de vriend die zijn te­le­foon nam. Hij over­han­dig­de de te­le­foon toen aan een an­de­re vriend die op dat mo­ment op de kof­fer­bak zat van een voer­tuig. De­ze vriend, die op de kof­fer­bak zat, heeft de te­le­foon ver­moe­de­lijk weg­ge­no­men.

Er zijn ca­me­ra­beel­den van de win­kel, waar­op te zien is dat de vriend die op de kof­fer­bak zat iets in zijn broek­zak stopt en naar zijn voer­tuig loopt. Zijn han­de­lin­gen zijn ver­dacht en ver­moed wordt dat hij de te­le­foon heeft ge­sto­len. Hij ont­kent ech­ter zich schul­dig te heb­ben ge­maakt aan de dief­stal, maar is toch aan­ge­hou­den.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.