Ma­ha­bier do­neert gro­te la­ding spul­len aan MMC

Times of Suriname - - BINNENLAND -

NICKERIE ­ De chi­rurg Chan­der Ma­ha­bier die reeds en­ke­le ja­ren zijn krach­ten geeft aan het Mun­gra Me­disch Cen­trum (MMC) als pen­de­lend spe­ci­a­list, zet zich daar­naast ook in als do­nor voor de zie­ken­in­stel­ling. On­danks zijn pen­si­o­ne­ring in Ne­der­land komt Ma­ha­bier vaak te­rug naar Nickerie, en als hij er is, heeft hij al­tijd een do­na­tie voor het MMC die hij sa­men met col­le­ga’s en vrien­den weet te re­a­li­se­ren.

Ma­ha­bier is weer in Nickerie om zijn krach­ten te ge­ven aan het MMC, en is ook de­ze keer niet met le­ge han­den ge­ko­men. Met hulp van de stich­ting On­der­steu­ning Su­ri­na­me heeft Ma­ha­bier ze­ven pal­lets aan goe­de­ren mee­ge­no­men voor het zie­ken­huis in Nickerie. Vrij­dag is de ges­te over­han­digd aan de waar­ne­mend di­rec­teur van het MMC, Zo­ri­da Mo­ha­med.

Ma­ha­bier zei bij de over­han­di­ging dat met me­de­wer­king van mi­nis­ter An­toi­ne Eli­as van Volks­ge­zond­heid het is ge­lukt de spul­len die nog op de ha­ven la­gen, los te krij­gen en snel naar Nickerie te bren­gen. Vol­gens de spe­ci­a­list was dat no­dig om­dat het gaat om spul­len die ook in het ka­der van de CO­VID19-pan­de­mie goed ge­bruikt kun­nen wor­den. “Daar­naast is er ook ope­ra­tie­ma­te­ri­aal en an­de­re ma­te­ri­a­len waar er in Su­ri­na­me op dit ogen­blik een gro­te schaars­te aan is”, merkt Ma­ha­bier op. Het gaat om heel veel bruik­ba­re spul­len waar het zie­ken­huis er laai­end en­thou­si­ast om mag zijn.

In de gro­te do­na­tie aan het MMC be­vin­den zich on­der an­de­re spul­len voor de nar­co­se om pa­ti­ën­ten te be­a­de­men tij­dens een ope­ra­tie, schoe­nen van een or­tho­pe­di­sche schoen­ma­ker, bui­zen voor het la­bo­ra­to­ri­um, hoofd­doek­jes voor de ope­ra­tie­ka­mer, ma­te­ri­aal voor rug an­es­the­sie en nog heel veel meer.

Waar­ne­mend di­rec­teur Mo­ha­med van het MMC ben­dank­te voor de ges­te en zegt dat voor­al in de­ze tijd van de CO­VID-19-pan­de­mie de goe­de­ren erg wel­kom zijn. Vol­gens Mo­ha­med is de be­hoef­te aan de me­di­sche spul­len die het MMC zijn ge­schon­ken, heel groot. “De spul­len zijn wel­kom en we gaan er goed ge­bruik van ma­ken”, zegt Mo­ha­med.

Ma­ha­bier, ge­bo­ren in Nickerie in 1949, be­hoort tot de top 10 chi­rur­gen in Eu­ro­pa die het ‘car­paal tun­nel­syn­droom’ (be­knel­de pols­ze­nuw) uit­voe­ren met een kijk­ope­ra­tie. Ook was hij op­lei­der in de tro­pen­ge­nees­kun­de. Min­stens zo be­kend en ge­liefd is hij we­gens zijn in­zet in het so­ci­a­le net­werk tus­sen Ne­der­land en zijn ge­boor­te­land Su­ri­na­me en voor het sti­mu­le­ren van de ge­zond­heids­zorg in Su­ri­na­me, in het bij­zon­der zijn ge­boor­te­plaats Nickerie. Daar­voor is hij in Ne­der­land Ko­nink­lijk en in Su­ri­na­me Pre­si­den­ti­eel on­der­schei­den. Na zijn pen­si­o­ne­ring van het Al­bert Sh­weitzer Zie­ken­huis in Zwijn­drecht in 2014, bouwt hij on­ver­min­derd voort aan het con­tact tus­sen Ne­der­land en Su­ri­na­me. Ma­ha­bier le­vert een we­zen­lij­ke bij­dra­ge aan het aan­wer­ven van spe­ci­a­lis­ten in Ne­der­land voor het MMC.

Met hulp van de stich­ting On­der­steu­ning Su­ri­na­me heeft de chi­rurg Chan­der Ma­ha­bier ze­ven pal­lets aan goe­de­ren mee­ge­no­men voor het zie­ken­huis in Nickerie. De goe­de­ren zijn vrij­dag aan het Mun­gra Me­disch Cen­trum over­han­digd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.