Fe­ti­coro­na om le­vens te red­den

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PARAMARIBO – Ex­tra aan­dacht vra­gen voor de ont­sta­ne CO­VID­19­si­tu­a­tie in Su­ri­na­me is mo­men­teel een nood­zaak. Het Bu­reau voor Open­ba­re Ge­zond­heids­zorg (BOG) zal de ko­men­de pe­ri­o­de via vir­tu­e­le events in dia­loog gaan met de sa­men­le­ving. CO­VID­19 is geen the­o­rie, maar be­staat echt. El­ke Su­ri­na­mer kan een po­ten­ti­ë­le dra­ger wor­den van dit vi­rus.

De cam­pag­ne #Fe­ti­coro­na is een ini­ti­a­tief van het Cen­trum voor Com­mu­ni­ca­tie & Pu­blic Re­la­ti­ons (CCPR) in sa­men­wer­king met Be­co­ming You Ne­der­land. An­ge­la van der Kooye, voor­zit­ter CCPR, zegt het vol­gen­de: “De CO­VID19-cri­sis gaat ons al­le­maal aan en is een se­ri­eu­ze zaak. Het is be­lang­rijk om de na­ti­o­na­le maat­re­ge­len in acht te ne­men. Thuis­blij­ven is mo­men­teel geen op­tie, maar een must.”

De ont­sta­ne CO­VID-19si­tu­a­tie is een na­ti­o­na­le aan­ge­le­gen­heid. Het vraagt om de be­trok­ken­heid van el­ke Su­ri­na­mer. Ro­ta­ry Su­ri­na­me heeft de af­ge­lo­pen maan­den nauw sa­men­ge­werkt met het BOG om via di­ver­se ka­na­len in­for­ma­tie te ver­strek­ken, en in­hou­de­lij­ke on­der­steu­ning te bie­den aan de ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes die nauw be­trok­ken zijn bij de CO­VID-19si­tu­a­tie. Ro­ta­ry Su­ri­na­me, ver­te­gen­woor­digd door drie clubs, vindt het be­lang­rijk dat de hu­ma­ni­teit en ge­bor­gen­heid van elk in­di­vi­du in tact blijft, ook na de CO­VID-19cri­sis. Ook Chets­keys zal de ko­men­de pe­ri­o­de di­ver­se vi­deo­pro­duc­ties ont­wik­ke­len die meer in­for­ma­tie ver­schaf­fen over CO­VID-19.

De vir­tu­e­le events die het BOG in sa­men­wer­king met CCPR lan­ceert, om in dia­loog te tre­den met de sa­men­le­ving, zul­len ener­zijds meer in­for­ma­tie ver­strek­ken over de CO­VID-19-si­tu­a­tie en an­der­zijds een plat­form bie­den aan de sa­men­le­ving om de vi­sie en ont­wik­ke­lin­gen over het vi­rus te be­spre­ken. Tij­dens de to­tal lock­down zul­len di­ver­se in­flu­en­cers on­der­steu­ning bie­den aan de­ze in­ter­ac­tie­ve ac­ti­vi­tei­ten. De lan­ce­ring vond za­ter­dag plaats via so­ci­a­le me­dia met een #fe­ti­coro­na quizz van in­flu­en­cer Shaquil­le Mar­cus, on­der­steund door Ema­nu­el San­vi­si. De #fe­ti­coro­na crowd­fun­ding cam­pag­ne die mo­men­teel on­der de dias­po­ra loopt, zorgt er­voor dat er vol­doen­de mid­de­len zijn in de ge­he­le

CO­VID-19-pe­ri­o­de, om het BOG te on­der­steu­nen met de be­no­dig­de com­mu­ni­ca­tie­ac­ti­vi­tei­ten. Ook het on­der­steu­nen van in­za­me­lings­ac­ties als het Su4Su-CO­VID-fonds zijn erg be­lang­rijk om de­ze CO­VID-19-si­tu­a­tie het hoofd te bie­den. “Wij heb­ben el­ke on­der­steu­ning no­dig, elk le­ven telt.”

De Fa­ce­book­pa­gi­na #fe­ti­coro­na, lo­bi yu sre­fi zal da­ge­lijks in­for­ma­tie ver­strek­ken en het pro­gram­ma van de ac­ti­vi­tei­ten ken­baar ma­ken. In­flu­en­cer Mar­vin Hal­den, Shaquil­le Mar­cus en DJ Gil­ly Gon­za­les zul­len via al­ler­lei lu­die­ke ac­ties aan­dacht vra­gen voor de ont­sta­ne CO­VID19-si­tu­a­tie in het land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.