Op­nieuw an­ti­ra­cis­me-be­to­ging ge­pland in Am­ster­dam

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS -

AM­STER­DAM - Be­to­gers wil­len op­nieuw de straat op­gaan in Am­ster­dam om te de­mon­stre­ren te­gen ra­cis­me, zo meldt de or­ga­ni­sa­tie Black Li­ves Mat­ter za­ter­dag op Fa­ce­book. De de­mon­stran­ten wil­len dit la­ten plaats­vin­den op 10 ju­ni op het An­ton de Kom­p­lein in Am­ster­damZuid­oost. Af­ge­lo­pen maan­dag leid­de een de­mon­stra­tie op de Dam in de hoofd­stad tot fel­le kri­tiek op de Am­ster­dam­se bur­ge­mees­ter Fem­ke Hal­se­ma. De de­mon­stra­tie was on­ver­wacht veel be­ter be­zocht dan ver­wacht, waar­door de 1,5 me­ter af­stand niet in acht kon wor­den ge­no­men. Des­on­danks brak Hal­se­ma de de­mon­stra­tie niet af om­dat ze bang was dat dit zou lei­den tot on­rust en mo­ge­lijk rel­len.

Vo­ri­ge week zijn meer­de­re de­mon­stra­ties in het land ge­weest te­gen ra­cis­me. Aan­lei­ding is de dood van de zwar­te Ame­ri­kaan Ge­or­ge Floyd, die over­leed toen een wit­te agent mi­nu­ten­lang met zijn knie op zijn nek zat. Een de­mon­stra­tie in Rotterdam werd af­ge­lo­pen woens­dag af­ge­bro­ken door bur­ge­mees­ter Ah­med Abou­ta­leb om­dat het te druk was. De­mon­stra­ties in an­de­re ste­den, waar­on­der Nij­me­gen en Utrecht, ver­lie­pen rus­tig.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.