On­ge­twij­feld meer be­smet­tin­gen door an­ti-ra­cis­me­pro­tes­ten

Times of Suriname - - BUITENLAND -

EN­GE­LAND - De an­ti-ra­cis­me­pro­tes­ten lei­den “on­ge­twij­feld” tot meer co­ro­na­be­smet­tin­gen. Dat zei de Brit­se ge­zond­heids­mi­nis­ter Matt Han­cock zon­dag. Bij de be­to­gin­gen hou­den ve­len zich niet aan de maat­re­ge­len die van­we­ge het co­ro­na­vi­rus zijn in­ge­steld. Han­cock noemt dat een “ri­si­co.” “Ik steun het ar­gu­ment dat wordt ge­maakt door de­ge­nen die pro­tes­te­ren, maar het vi­rus zelf dis­cri­mi­neert niet en het bij­een­ko­men in gro­te groe­pen is tij­de­lijk te­gen de re­gels. Juist om­dat het ri­si­co van ver­sprei­ding van het vi­rus zo wordt ver­groot.”

We­reld­wijd, ook in Brit­se ste­den, gaan men­sen de straat op te­gen ra­cis­me en po­li­tie­ge­weld. Aan­lei­ding is de dood van de Ame­ri­kaan­se zwar­te ar­res­tant Ge­or­ge Floyd, die twee we­ken ge­le­den be­zweek na hard op­tre­den door een blan­ke po­li­tie­agent. Za­ter­dag nog pro­tes­teer­den dui­zen­den men­sen in het cen­trum van Lon­den.

(De Te­le­graaf)

De­mon­stran­ten gin­gen ook de straat op in Brix­ton. (Foto: Get­ty Ima­ges)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.