Trump wil­de 10 dui­zend mi­li­tai­ren in­zet­ten in ste­den

Times of Suriname - - BUITENLAND -

VS- De Ame­ri­kaan­se pre­si­dent Do­nald Trump wil­de de­ze week 10.000 mi­li­tai­ren in­zet­ten in di­ver­se ste­den om de­mon­stra­ties te­gen po­li­tie­ge­weld de kop in te druk­ken. Mi­nis­ter Mark Esper van De­fen­sie en top­ge­ne­raal Mark Mil­ley voel­den daar niets voor en we­zen het voor­stel van de hand, al­dus een ho­ge de­fen­sie­me­de­wer­ker.

CBS News

Dat mel­den

CNN.

Ep­ser stuur­de wel on­ge­veer 1600 mi­li­tai­ren naar de re­gio Was­hing­ton om te re­a­ge­ren als dat no­dig was, maar de 5000 een­he­den van de na­ti­o­na­le gar­de had­den nooit hulp no­dig. De mi­li­tai­ren be­gon­nen don­der­dag­avond te ver­trek­ken. Tij­dens een pers­con­fe­ren­tie zei de mi­nis­ter

en eer­der de­ze week dat in­zet van mi­li­tai­ren in ste­den al­leen in het ui­ter­ste ge­val moet ge­beu­ren. “We ver­ke­ren nu niet in een der­ge­lij­ke si­tu­a­tie”, al­dus Esper. Vol­gens CNN zei een an­de­re de­fen­sie­func­ti­o­na­ris dat Mil­ley sterk van mening was dat de si­tu­a­tie niet der­ma­te ern­stig was om de in­zet van het le­ger te recht­vaar­di­gen. Dat zet­te de deur open of een der­ge­lijk pre­si­den­ti­eel be­vel wel le­gaal zou zijn.

Za­ter­dag wa­ren er weer tien­dui­zen­den de­mon­stran­ten op de been in Was­hing­ton en an­de­re Ame­ri­kaan­se ste­den, zo­als New York en Los An­ge­les. De pro­tes­ten zijn tot nu toe vreed­zaam ver­lo­pen. (De Te­le­graaf)

De op­roer­po­li­tie was weer op de been in Was­hing­ton en an­de­re Ame­ri­kaan­se ste­den. (Foto: AFP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.