Brui­loft vol­gens pre­si­dent be­lang­rij­ke oor­zaak van nieu­we co­rona­piek in Iran

Times of Suriname - - BUITENLAND -

IRAN-Sinds Iran eind april be­gon met het door­voe­ren van ver­soe­pe­lin­gen van de co­ron­a­maat­re­ge­len, zijn de be­smet­tings­cij­fers in het land weer sub­stan­ti­eel ge­ste­gen.

Pre­si­dent Has­san Rou­ha­ni stel­de za­ter­dag dat een flink deel van de nieu­we be­smet­ting­spiek te her­lei­den is tot een en­ke­le brui­loft. Hij ver­tel­de niet wan­neer of waar de brui­loft plaats­vond en hoe­veel men­sen er­bij aan­we­zig wa­ren. In­mid­dels ligt het aan­tal ge­mel­de nieu­we be­smet­tin­gen op het­zelf­de ni­veau als eind maart, toen Iran de eer­ste piek ken­de. Sinds be­gin ju­ni wor­den er weer ge­mid­deld drie­dui­zend nieu­we be­smet­tin­gen per dag ge­meld.

Af­ge­lo­pen don­der­dag meld­de Iran zelfs een re­cord­aan­tal van 3.574 nieu­we be­smet­tin­gen, het groot­ste aan­tal sinds het co­ro­na­vi­rus het land be­reik­te. On­danks de her­op­le­ving van het vi­rus in Iran en een drei­gen­de twee­de golf, is Rou­ha­ni voor­lo­pig nog niet van plan om de strik­te maat­re­ge­len op­nieuw in te stel­len. De pre­si­dent wil de eco­no­mie draai­en­de hou­den uit angst voor ver­de­re eco­no­mi­sche scha­de. Met meer dan 167.000 be­smet­tin­gen en ruim 8.000 do­den is Iran het zwaarst ge­trof­fen land in het Mid­den-Oos­ten.

(NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.