Bar­cel­o­na wil Dem­béle ver­ko­pen

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Bar­cel­o­na is van zins om Ous­ma­ne Dem­béle aan het ein­de van het sei­zoen te ver­ko­pen, zo schrijft Sport. Vol­gens de za­ter­dag­edi­tie van de meest po­pu­lai­re sport­krant van Ca­ta­lonië zul­len Dem­bélé en diens zaak­waar­ne­mer in au­gus­tus, wan­neer het sei­zoen er­op zit, op de bu­re­len van Bar­cel­o­na het slech­te nieuws te ho­ren krij­gen. De voor­ma­li­ge re­cordaan­koop van de Ca­ta­la­nen wil ech­ter lie­ver blij­ven, maar de club­lei­ding wil niet dat hij nog de res­te­ren­de twee con­tract­ja­ren uit­dient.

Bar­cel­o­na

en

Borus­sia

Dort­mund kwa­men in de zo­mer van 2017 een trans­fer­som van 105 mil­joen eu­ro over­een, ex­clu­sief maxi­maal 40 mil­joen eu­ro aan bo­nus­sen. Me­de door di­vers bles­su­re­leed, en zijn prijs­kaart­je, kon el Mosqui­to nim­mer aan de to­ren­ho­ge ver­wach­tin­gen vol­doen. Na nog geen drie com­ple­te sei­zoe­nen in Ca­ta­laan­se dienst staat de tel­ler op slechts 74 of­fi­ci­ë­le wed­strij­den en 19 doel­pun­ten.

Sport schrijft dat Bar­cel­o­na wil dat Mous­sa Sis­so­ko op zoek gaat naar een nieu­we club voor zijn cli­ënt, al be­seft men dat de 23-ja­ri­ge aan­val­ler niet heel goed in de markt ligt. Op dit mo­ment is er geen spra­ke van con­cre­te in­te­res­se, ook al wordt hij met clubs als Li­ver­pool, Ju­ven­tus en Pa­ris Saint-Ger­main in ver­band ge­bracht. Met de ver­koop van Dem­bélé wil Bar­cel­o­na hoe dan ook in­spe­len op de fi­nan­ci­ë­le scha­de door de co­rona­cri­sis.

Dem­bélé ging in fe­bru­a­ri van­we­ge een ham­string­bles­su­re on­der het mes in Fin­land, waar hij zich drie jaar ge­le­den ook al liet ope­re­ren. De kans is klein dat de aan­val­ler dit sei­zoen in LaLi­ga nog in ac­tie komt en de hoop van

Bar­cel­o­na is ge­ves­tigd op de her­vat­ting van de Cham­pi­ons Le­a­gue in au­gus­tus. Een paar goe­de wed­strij­den kun­nen de trans­fer­waar­de van de Frans­man een boost ge­ven, zo schrijft Sport.

Dem­bélé zal ook zo zijn fi­nan­ci­ë­le re­de­nen heb­ben om lan­ger bij Bar­cel­o­na te wil­len blij­ven. In dienst bij Borus­sia Dort­mund streek hij 2,4 mil­joen eu­ro per jaar op en na zijn trans­fer naar Span­je ging hij liefst twaalf mil­joen eu­ro per an­num ver­die­nen. Het win­nen van een tre­ble le­vert de aan­val­ler nog eens een een­ma­li­ge bo­nus van 3,3 mil­joen eu­ro op. (AD)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.