San­cho krijgt ad­vies van ploeg­ge­noot

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Ja­don San­cho was de af­ge­lo­pen da­gen vol­op in het nieuws in Duits­land. De aan­val­ler en Ma­nu­el Akan­ji kre­gen na het be­zoek van een ster­ren­kap­per af­ge­lo­pen week een fik­se boe­te van naar ver­luidt tien­dui­zend eu­ro van de Duit­se prof­li­ga (DFL). Ze hiel­den zich in de­ze tij­den van het co­ro­na­vi­rus niet aan de pro­to­col­len wat hy­gi­ë­ne be­treft, zo werd dui­de­lijk via foto’s die op so­ci­a­le me­dia ver­sche­nen.

Ook Rap­ha­ël Gu­er­rei­ro, Thor­gan Ha­zard, Axel Wit­sel en Dan-Axel Za­g­a­dou lie­ten zich door Win­nie Na­na Kar­ka­ri, bij­ge­naamd Fresh Prin­ce The Bar­ber, on­der han­den ne­men, maar door het ont­bre­ken van be­wijs in vorm van foto’s ont­lie­pen zij een straf. San­cho uit­te zijn frus­tra­tie over de straf op Twitter: Een la­cher­tje DFL. De bui­ten­spe­ler van Borus­sia Dort­mund ver­wij­der­de vrij snel na plaat­sing de tweet. Na de 1-0 ze­ge op Hertha BSC van za­ter­dag­avond re­a­geer­de Em­re Can, die de eni­ge goal voor zijn re­ke­ning nam, op de con­tro­ver­se. “Soms heeft Ja­don wat be­ge­lei­ding van an­de­ren no­dig. Het is een goe­de jon­gen”, be­na­druk­te de mid­den­vel­der za­ter­dag­avond. “Ik kan hem heel, heel goed heb­ben en ga ont­zet­tend goed met hem om. Hij moet al­leen slim­mer zijn en vol­was­se­ner wor­den. We we­ten dat hij op som­mi­ge vlak­ken meer dis­ci­pli­ne moet to­nen.”

“Ja­don kan het zich niet ver­oor­lo­ven dit soort fou­ten in de toe­komst te blij­ven ma­ken. Als team zijn wij daar ook ver­ant­woor­de­lijk voor. Hij doet dit echt niet be­wust om maar een schan­daal te cre­ë­ren. Mis­schien re­a­li­seer­de hij zich niet wat de ge­vol­gen zou­den zijn, mis­schien ver­trouwt hij an­de­ren wel te­veel. Hij heeft men­sen no­dig die hem be­ge­lei­den. Met dit soort za­ken is de om­ge­ving erg be­lang­rijk”, be­na­druk­te Can.

Borus­sia Dort­mund had de spe­lers de mo­ge­lijk­heid ge­bo­den om bin­nen de ge­stel­de be­per­kin­gen de kap­per te la­ten ko­men op het trai­nings­com­plex, maar daar maak­te men geen ge­bruik van. “Het staat bui­ten kijf dat ook profs hun ha­ren moe­ten kun­nen la­ten knip­pen. Het moet wel ge­beu­ren met in acht­ne­ming van de af­spra­ken”, ver­klaar­de de DFL. “De spe­lers heb­ben het recht om bin­nen vijf da­gen in be­roep te gaan. De straf­fen zijn met na­druk niet voor de club, die geen schuld draagt.”

Eer­der liet Borus­sia Dort­mund we­ten al de be­tref­fen­de spe­lers aan te spre­ken op hun ge­drag. “Het is dui­de­lijk een ‘no-go’, van bei­de kan­ten, om geen mond­kap­je te dra­gen. We zul­len on­ze spe­lers dat op­nieuw zeer dui­de­lijk ma­ken. De kap­per zal ook vraag­te­kens moe­ten zet­ten bij zijn ge­drag.” Kar­ka­ri is zich ove­ri­gens van geen kwaad be­wust. Hij geeft aan dat hij wel een mond­kap­je en hand­schoe­nen droeg, maar dat hij de­ze had af­ge­zet voor de foto’s. “Ik heb al­le hy­gi­ë­ne­re­gels zeer strikt ge­volgd.”

(VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.