PSV mag blij­ven ho­pen op deal met Bar­ca

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - Over de toe­komst van Ju­an Mi­ran­da lijkt Bar­cel­o­na op kor­te ter­mijn een be­slis­sing te zul­len ne­men. De twin­tig­ja­ri­ge links­back werd vo­rig jaar zo­mer voor twee sei­zoen ver­huurd aan Schal­ke 04, maar het Duit­se avon­tuur is nog geen da­ve­rend suc­ces ge­ble­ken. Bar­cel­o­na over­weegt dan ook om Mi­ran­da voor­tij­dig te­rug te ha­len naar het Camp Nou, al lijkt speel­tijd door de aan­we­zig­heid van Jor­di Al­ba en Ju­ni­or Fir­po een uto­pie. Real Be­tis denkt er­over na om de ver­de­di­ger te­rug te ha­len, ter­wijl vol­gens Mun­do De­por­ti­vo ook on­der meer PSV in de markt is.

De kans is ze­ker aan­we­zig dat Bar­cel­o­na Mi­ran­da de­ze zo­mer van de hand doet, om­dat diens con­tract na af­loop van het sei­zoen 2020-21 af­loopt. De kop­lo­per in LaLi­ga wil voor­ko­men dat de jon­ge vleu­gel­ver­de­di­ger over een jaar gra­tis de deur uit­loopt. Real Be­tis, waar Mi­ran­da de jeugd­op­lei­ding door­liep, ziet de links­back als mo­ge­lij­ke aan­winst bij een even­tu­eel ver­trek van Emer­son naar Bar­cel­o­na. De aan Schal­ke 04 ver­huur­de Span­jaard zou dan de con­cur­ren­tie­strijd moe­ten aan­gaan met Álex Moreno.

Naast PSV wordt Mi­ran­da ook in ver­band ge­bracht met een reeks aan clubs in LaLi­ga, ter­wijl ook Borus­sia Mön­chen­g­lad­bach, Ju­ven­tus en FC Por­to in hem een po­ten­ti­ë­le aan­winst zien. Por­to houdt re­ke­ning met een ver­trek van Álex Tel­les, die zich mag ver­heu­gen op de be­lang­stel­ling van Pa­ris Saint-Ger­main. PSV kijkt naar al­ter­na­tie­ven voor de ge­huur­de Ri­car­do Ro­drí­gu­ez, die in een in­ter­view met PSV TV ver­tel­de graag de­fi­ni­tief in Eind­ho­ven te wil­len blij­ven. Vol­gens het Eind­ho­vens Dag­blad vormt zijn jaar­sa­la­ris van cir­ca drie mil­joen eu­ro een pro­bleem. PSV wil en kan dat niet be­ta­len, waar­door de kans groot is dat Ro­drí­gu­ez te­rug­keert naar AC Mi­lan. Mi­ran­da kwam tij­dens zijn ver­huur­pe­ri­o­de bij Schal­ke 04 tot slechts ze­ven op­tre­dens. In de thuis­wed­strijd te­gen Wer­der Bre­men (0-1 ne­der­laag) van vo­ri­ge week za­ter­dag had hij nog wel een ba­sis­plaats. De Spaan­se ver­de­di­ger werd ech­ter wel voor­tij­dig naar de kant ge­haald. Bar­cel­o­na heeft vóór de dead­line van 31 mei aan Schal­ke 04 la­ten we­ten dat de huur­deal nor­maal ge­spro­ken geen ver­volgt krijgt. Des­on­danks ho­pen de Duit­sers dat Mi­ran­da zich in de voor­be­rei­ding op het nieu­we sei­zoen weer meldt in Gel­sen­kir­chen, zo klinkt het. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.