McG­re­gor kon­digt voor de der­de keer zijn pen­si­oen aan

Times of Suriname - - SPORT -

MMA - Voor­ma­lig MMAwe­reld­kam­pi­oen Conor McG­re­gor heeft op Twitter aan­ge­kon­digd dat hij stopt. Het is voor de der­de keer in vier jaar dat de 31-ja­ri­ge Ier zijn af­scheid aan­kon­digt. De Ier is een we­reld­be­roem­de ster in de vecht­sport mixed mar­ti­al arts, komt uit in de UFC (Ul­ti­ma­te Figh­ting Cham­pi­ons­hip) en zorg­de in 2016 voor een pri­meur door als eer­ste de we­reld­ti­tel in twee ver­schil­len­de ge­wichts­klas­sen in be­zit te heb­ben (ve­der- en licht­ge­wicht). De bood­schap op Twitter liet hij ver­ge­zel­len van een foto waar­op hij zijn moe­der om­armt. “Hal­lo men­sen, ik heb be­slo­ten met pen­si­oen te gaan. Be­dankt al­le­maal voor de ge­wel­di­ge her­in­ne­rin­gen! Wat een avon­tuur was het”, meld­de McG­re­gor, om er­aan toe te voe­gen dat hij een droom­huis voor zijn moe­der zal ko­pen

McG­re­gor nam voor het eerst af­scheid van de sport in april 2016. In maart 2019 kon­dig­de hij op­nieuw aan zijn hand­schoe­nen te zul­len op­ber­gen. In bei­de ge­val­len was zijn ‘pen­si­oen’ van kor­te duur. Ook nu is het af­wach­ten of hij se­ri­eus is, want hij post­te kort­ge­le­den nog een vi­deo waar­in hij traint in zijn ga­ra­ge­box en eind mei ac­cep­teer­de McG­re­gor een ge­vecht met UFC-le­gen­de An­der­son Sil­va. In ja­nu­a­ri was zijn laat­ste ge­vecht; na 40 se­con­den sloeg hij de Ame­ri­kaan Do­nald Cer­ro­ne te­gen de vlak­te.

De Ier, vaak in op­spraak van­we­ge ge­weld­da­di­ge es­ca­pa­des bui­ten de acht­hoe­ki­ge ring (oc­ta­gon), ver­loor in au­gus­tus 2017 een bij­zon­der lu­cra­tief boks­du­el in Las Ve­g­as van de on­ge­sla­gen Ame­ri­kaan Floyd May­wea­ther. Veel­be­spro­ken was ook zijn kooi­ge­vecht met de Rus Cha­bib

Noer­ma­go­med­ov in ok­to­ber 2018. McG­re­gor ver­loor die strijd om de we­reld­ti­tel bij de licht­ge­wich­ten in de UFC en na af­loop ont­aard­de het du­el in een mas­sa­le vecht­par­tij in de zaal tus­sen bei­de kam­pen. Het le­ver­de hem een schor­sing van zes maan­den op.

Voor­zit­ter Da­na Whi­te van de UFC re­a­geer­de nog­al la­co­niek op het af­scheid van McG­re­gor. ”Men­sen ge­dra­gen zich de laat­ste tijd nog­al vreemd van­we­ge de co­ron­a­pan­de­mie, maar als hij wil stop­pen, moet hij dat ab­so­luut doen”, zei hij op ESPN.

(AD)

Conor McG­re­gor (l) heeft we­der­om zijn pen­si­oen aan­ge­kon­digd. (Foto: UFC)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.