Sil­va kan loop­baan voort­zet­ten in Qa­tar

Times of Suriname - - SPORT -

VOET­BAL - David Sil­va be­schikt over een af­lo­pend con­tract bij Man­ches­ter Ci­ty en de in­mid­dels 34-ja­ri­ge mid­den­vel­der liet vo­rig jaar al we­ten dat hij de club na tien sei­zoe­nen trou­we dienst wil ver­la­ten. Vol­gens de Dai­ly Mir­ror kan Sil­va zijn loop­baan ver­vol­gen bij het Qa­ta­re­se Al-Du­hail, dat naar ver­luidt be­reid is om de Spaan­se rou­ti­nier een vor­ste­lijk sa­la­ris te be­ta­len.

Het is niet de eer­ste keer dat Sil­va op de ra­dar is ver­sche­nen van Al-Du­hail, want in de­cem­ber vo­rig jaar werd de mid­den­vel­der door Tut­to­mer­ca­to al in ver­band ge­bracht met de am­bi­ti­eu­ze club uit Do­ha. De in­te­res­se blijkt dus niet te zijn be­koeld. Des­tijds zijn al de eer­ste con­tac­ten ge­legd met Sil­va en zijn ma­na­ge­ment, al was er niet ge­lijk spra­ke van een de­fi­ni­tief ak­koord. De ex­spe­ler van Va­len­cia kan zijn loop­baan ook ver­vol­gen in Span­je en de Ver­e­nig­de Sta­ten, zo blijkt uit be­richt­ge­ving van ver­schil­len­de bui­ten­land­se me­dia.

Het WK van 2022 wordt ge­or­ga­ni­seerd door Qa­tar en de komst van ge­lou­ter­de top­spe­lers zou het ima­go van het land een flin­ke boost kun­nen ge­ven, zo klinkt het. AlDu­hail slaag­de er eer­der al in om Mehdi Be­na­tia en Ma­rio Mand­zu­kic aan te trek­ken en het con­trac­te­ren van Sil­va zou een vol­gen­de kunst­stuk­je zijn van de kop­lo­per in de Qa­tar Stars Le­a­gue. Vol­gens de Dai­ly Mir­ror is het aan­bod van Al-Du­hail haast niet te over­tref­fen door an­de­re clubs met mo­ge­lij­ke in­te­res­se in de Span­jaard. Exac­te be­dra­gen wor­den ech­ter niet ge­noemd, maar het lijkt dui­de­lijk dat het om mil­joe­nen gaat.

Sil­va werd in 2010 voor cir­ca der­tig mil­joen eu­ro door

Man­ches­ter Ci­ty over­ge­no­men van Va­len­cia en de bal­vas­te mid­den­vel­der groei­de in het Eti­had Sta­di­um al snel uit tot een wa­re pu­blieks­lie­ve­ling. Hij had een groot aan­deel in de lands­ti­tel van 2012, het eer­ste kam­pi­oen­schap sinds 1968 voor the Ci­ti­zens. Daar­na volg­den nog drie ti­tels in de Pre­mier Le­a­gue. Te­vens stond Sil­va twee­maal met de FA Cup in zijn han­den en werd vijf­maal be­slag ge­legd op de EFL Cup. Als on­der­deel van de gou­den ge­ne­ra­tie van Span­je ver­o­ver­de Sil­va de we­reld­ti­tel in 2010 en de Eu­ro­pe­se ti­tel in 2008 en 2012. (VP)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.