Mi­chael B. Jor­dan roept op tot meer ‘zwar­te cas­ting’ in Hol­ly­wood

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De Ko­re­aan­se pop­band heeft een mil­joen dol­lar ge­do­neerd aan de

meldt

Vo­ri­ge week deel­den de man­nen al een sta­te­ment op waar­in ze zei­den sa­men sterk te staan te­gen ra­cis­ti­sche dis­cri­mi­na­tie. De do­na­tie werd goed ont­van­gen, zei Kai­lee Sca­les van BLM.

“Zwar­te men­sen we­reld­wijd lij­den op dit mo­ment on­der de trau­ma’s van eeu­wen­lan­ge on­der­druk­king. We zijn ont­roerd door de gul­heid van BTS en ie­der­een die zich ook in de rest van de we­reld sa­men sterk maakt voor ge­lijk­heid voor zwar­te men­sen.” was gis­ter­avond ook te zien in

een af­stu­deer­feest op waar­bij ook oud pre­si­dent Barack Oba­ma en zijn vrouw Mi­chel­le en zan­ge­res Be­yon­cé voor­bij kwa­men.

Meghan Mar­kle, die voor­dat zij met prins Har­ry trouw­de een van de hoofd­rol­len in de se­rie Suits speel­de, zou tal van aan­bie­din­gen heb­ben ont­van­gen, sinds zij met Dis­ney aan de do­cu­men­tai­re Elep­hant heeft ge­werkt. was erg en­thou­si­ast over haar werk”, ver­telt een bron aan Dai­ly Mail. “Ze heeft voor slechts één pro­ject ge­te­kend,

maar er wordt ge­spro­ken over an­de­re films en idee­ën waar­aan ze mo­ge­lijk mee zou kun­nen wer­ken.” Ook an­de­re stu­dio’s zou­den in­te­res­se heb­ben in Meghan. “Het is voor haar be­lang­rijk dat het het juis­te pro­ject is en iets is waar ze écht ach­ter staat.” On­langs werd ook be­kend dat Bru­no To­ni­o­li, ju­ry­lid van de Ame­ri­kaan­se ver­sie van

With The Stars, maar wat graag zou zien dat Meghan in een vol­gend sei­zoen deel­neemt. “Het zou per­fect zijn voor haar, om­dat ze daar­mee kan la­ten zien hoe toe­gan­ke­lijk en grap­pig ze is. Dus Meghan, mocht je dit zien laat

dan wat van je ho­ren. We heb­ben je er heel graag bij!”, ver­tel­de hij aan

Ac­teur Mi­chael B. Jor­dan heeft tij­dens een bij­een­komst in Los An­ge­les za­ter­dag op­ge­roe­pen om meer zwar­te ac­teurs en ac­tri­ces te cas­ten voor gro­te Hol­ly­wood­films, dat meldt

Vol­gens de had men zich in Hol­ly­wood voor­ge­no­men om an­no 2020 de cas­ting van man­nen en vrou­wen ge­lijk­waar­dig te la­ten zijn.

“Maar hoe staat het met het voor­ne­men om meer zwar­ten aan te ne­men”, vroeg hij zich hard­op af. “Mo­ni­to­ren jul­lie on­ze ver­ha­len ook? La­ten we on­ze duis­ter­nis naar het licht bren­gen.”

Vol­gens de ac­teur moet de zwar­te ge­meen­schap zich niet naar an­de­ren schik­ken. “We moe­ten din­gen in be­roe­ring blij­ven bren­gen, we kun­nen dit mo­ment niet aan ons voor­bij la­ten gaan, we moe­ten door­gaan met on­ze voet

op hun nek te zet­ten.”

BTS Black Li­ves Va­ri­e­ty. (RTL Nieuws/ Foto: So­mag News) Ex­tra. (Te­le­graaf/ Foto:Show­bizz Cheat Sheet) Dear Class YouTu­be “Dis­ney Dan­cing (Te­le­graaf/ Foto: IMDB)

Mat­ter-be­we­ging, BTS of 2020, Twitter

The Wrap. Black Pan­ther­ac­teur

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.