Film­op­na­mes in Hol­ly­wood on­der stren­ge voor­waar­den weer toe­ge­staan

Times of Suriname - - SHOWBIZZ -

De dienst pu­blie­ke ge­zond­heid van de staat Ca­li­for­nië, waar­in de film­in­du­strie van Hol­ly­wood zich be­vindt, staat de op­na­mes voor films en te­le­vi­sie­se­ries bin­nen­kort weer toe on­der voor­waar­den. Het over­heids­or­gaan ad­vi­seert om niet eer­der dan 12 ju­ni te star­ten met film­op­na­mes. Pro­duc­ties mo­gen pas van start gaan na toe­stem­ming van amb­te­na­ren die de pu­blie­ke ge­zond­heid mo­ni­to­ren en hier­op hand­ha­ven. De over­heid van Ca­li­for­nië houdt zich het recht voor om de door film­pro­duc­ties ge­trof­fen vei­lig­heids­maat­re­ge­len aan te vul­len.

Voor­dat toe­stem­ming voor her­start van een film­pro­duc­tie wordt ver­leend, wordt on­der meer ge­ke­ken naar het aan­tal co­ro­na­be­smet­tin­gen per 100 dui­zend in­wo­ners in Ca­li­for­nië. Ook niet­fil­mend per­so­neel van een pro­duc­tie krijgt te ma­ken met richt­lij­nen om de ver­sprei­ding van het co­ro­na­vi­rus te­gen te gaan. Van­we­ge de co­rona­cri­sis lig­gen de op­na­mes van films en se­ries in Hol­ly­wood en de rest van de Ver­e­nig­de Sta­ten al maan­den gro­ten­deels stil, met uitstel van pre­mi­è­res als ge­volg. Veel be­staan­de se­ries ein­dig­den hun sei­zoen met min­der dan het ge­plan­de aan­tal af­le­ve­rin­gen, om­dat de op­na­mes door de pan­de­mie niet op tijd kon­den wor­den af­ge­rond. (NU/ Foto: NU)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.