Drie per­so­nen Pa­ra­ma­ri­bo-Noord tes­ten po­si­tief

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO – Van al­le tes­ten die tij­dens de twee­de dag van de dri­ve and walk through­test­lo­ca­ties van het Bu­reau voor Open­ba­re Ge­zond­heids­zorg (BOG) zijn uit­ge­voerd in de om­ge­ving van Pa­ra­ma­ri­bo-Noord, blij­ken drie per­so­nen po­si­tief te zijn ge­test op CO­VID-19. Dit zegt epi­de­mi­o­loog Rad­jesh Ori aan de krant. “De­ze drie per­so­nen zijn in­tus­sen al op de hoog­te ge­bracht van hun re­sul­ta­ten en in iso­la­tie ge­plaatst. Al­le an­de­re per­so­nen die in Pa­ra­ma­ri­bo-Noord zijn ge­test tij­dens dit pro­ject van het BOG zijn ne­ga­tief be­von­den op het vi­rus”, zegt Ori.

Ge­du­ren­de de twee­de dag van de dri­ve and walk through­tes­ten wer­den voor­na­me­lijk lo­ca­ties aan­ge­daan in de om­ge­ving van de Tour­ton­nel­aan, Ana­moe-, Gong­grijp- en Prin­ses­se­straat, als­ook de­len van Ma­re­trai­te, Tour­ton­ne en Rain­vil­le. “Pa­ra­ma­ri­boNoord wordt ge­zien als een van de 'red zo­ne', om­dat er al eer­der gro­te groe­pen men­sen uit de­ze om­ge­vin­gen po­si­tief zijn ge­test op het vi­rus. De men­sen kon­den tij­dens de dri­ve and walk through zelf naar ons toe­stap­pen als ze de symp­to­men ver­toon­den en graag ge­test wil­den wor­den. Wij gaan dit pro­ject eva­lu­e­ren en zul­len na­gaan of wij er­mee door­gaan of niet”, zegt Ori.

De re­sul­ta­ten van de der­de dag van de drie test­lo­ca­ties van het BOG die voor­na­me­lijk in de om­ge­ving van Ephraims­ze­gen is uit­ge­voerd, zul­len pas van­daag bin­nen zijn. In­tus­sen staat de CO­VID-19-tel­ler in Su­ri­na­me op 389 met 198 ac­tie­ve ge­val­len. Tot nu toe zijn 10 per­so­nen over­le­den als ge­volg van CO­VID-19 en 181 zijn ge­ne­zen ver­klaard. Acht per­so­nen lig­gen als ge­volg daar­van op de ICU van de zie­ken­hui­zen en 284 per­so­nen zijn mo­men­teel in qua­ran­tai­ne.

MN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.