Geer­lings-Si­mons neemt af­scheid van DNA

Times of Suriname - - FRONT PAGE -

PA­RA­MA­RI­BO - Jen­ni­fer Geer­lings-Si­mons laat De Na­ti­o­na­le As­sem­blee (DNA) met een te­vre­den ge­voel ach­ter. Gis­te­ren was haar laat­ste werk­dag als voor­zit­ter van het Hoog­ste Col­le­ge van Staat. Maan­dag wordt Soe­war­to Moe­stad­ja als oud­ste ge­ko­zen lid door pre­si­dent De­si Bou­ter­se be­noemd als fun­ge­rend voor­zit­ter van DNA. Geer­lings-Si­mons houdt het na 24 jaar voor ge­zien wat be­treft het par­le­ment.

Het was vol­gens haar nim­mer de be­doe­ling om we­der­om DNA-voor­zit­ter te wor­den of lid van het par­le­ment. In­dien de Na­ti­o­na­le De­mo­cra­ti­sche Par­tij re­geer­macht had ver­wor­ven zou zij graag een bij­dra­ge wil­len le­ve­ren in de uit­voe­ren­de macht. Dat zij niet heeft be­wil­ligd als DNA-lid, on­danks het feit dat zij zich kan­di­daat stel­de, mag vol­gens haar niet als volks­be­drog wor­den be­schouwd. Zij re­a­geert hier­mee op cri­ti­ci die haar op de vin­gers tik­ken. Vol­gens Geer­lings-Si­mons is er niets aan de hand. Zij ver­wijst naar on­der an­de­re Chan­dri­ka­persad San­tok­hi die ook ge­ko­zen is voor DNA, maar de over­stap zal ma­ken naar de re­ge­ring.

Geer­lings-Si­mons ver­laat de po­li­tiek in ie­der ge­val niet. Zij zegt haar po­li­tie­ke werk ver­der te ver­vol­gen in par­tij­ver­band. Ook haar werk als arts en an­der so­ci­aal werk zal zij we­der­om op­pak­ken. “Er zijn din­gen die ik niet kon doen als voor­zit­ter, maar die mijn hart al­tijd na­bij zijn ge­ble­ven: de pre­ven­tie­ve ge­zond­heids­zorg, on­der­wijs, af­stands­on­der­wijs en ICT in edu­ca­ti­on. Dat zijn al­le­maal din­gen die ik heb ge­daan in mijn le­ven”, zegt Geer­lings-Si­mons. “Ik heb ge­woon al­tijd mijn werk ge­daan zo­als ik dacht dat het moest, en dan brengt het le­ven je waar je moet zijn. Ik leef vol­gens dat ada­gi­um. Ik ga dus ge­woon ver­der met din­gen te doen waar­van ik denk dat dat een bij­dra­ge le­vert aan de sa­men­le­ving, en waar­voor ik een dri­ve voel. Dan zal ik ko­men waar het le­ven mij brengt.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.