Werk­ge­vers mo­gen per­so­neel niet zo­maar af­vloei­en tij­dens CO­VID-19

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Werk­ge­vers kun­nen niet zon­der­meer over­gaan tot het ont­slaan dan wel col­lec­tief af­vloei­en van per­so­neel. Ro­wan No­red­jo, on­der­di­rec­teur Ar­beids­markt van het Mi­nis­te­rie van Ar­beid, zegt dat de Ar­beids­wet heel dui­de­lijk is over de te vol­gen pro­ce­du­re, in­dien een werk­ge­ver over­gaat tot ont­slag van een me­de­wer­ker. Er dient eerst een ont­slag­ver­gun­ning aan­ge­vraagd te wor­den bij de Ont­slag­com­mis­sie. De Ont­slag­com­mis­sie be­staat uit ver­te­gen­woor­di­gers van het be­drijfs­le­ven, de vak­bond en het Mi­nis­te­rie van Ar­beid. De aan­vraag wordt ge­toetst als die vol­doet aan de voor­waar­den van af­vloei­ing of col­lec­tief ont­slag.

Een van de voor­waar­den is dat met cij­fers aan­ge­toond moet wor­den dat het ont­slag te ma­ken heeft met de te­rug­ge­val­len in­kom­sten. Ver­der moet de­ge­ne die ont­slaat ook aan­ge­ven hoe de se­lec­tie­pro­ce­du­re er­uit zal zien en waar­om ge­ko­zen is voor een be­paal­de werk­ne­mer. Een be­lang­rijk punt is dat er bij wij­ze van hoor en we­der­hoor eerst over­leg tus­sen de twee par­tij­en moet ge­schie­den, om na te gaan of er op­los­sings­mo­ge­lijk­he­den zijn. In­dien niet, dan kun­nen de ver­volgstap­pen ge­no­men wor­den. Aan de hand van het re­sul­taat van de Ont­slag­com­mis­sie weet de aan­vra­ger of mag wor­den over­ge­gaan tot ont­slag.

No­red­jo er­kent dat ge­du­ren­de de hui­di­ge CO­VID-pan­de­mie en de maat­re­ge­len het voor veel be­drij­ven en werk­ge­vers heel moei­lijk is, maar dat ont­slag­aan­vra­gen ge­toetst moe­ten wor­den. Ge­val­len waar­bij werk­ne­mers op staan­de voet ont­sla­gen wor­den, moe­ten ge­meld wor­den bij de Dienst Ar­beids­in­spec­tie. Ver­der dient het in­die­nen van aan­vra­gen voor werk­ver­gun­nin­gen nu uit­slui­tend di­gi­taal te ge­schie­den.

De on­der­di­rec­teur geeft te ken­nen dat er heel wat klach­ten bin­nen­ko­men bij het mi­nis­te­rie. De voor­naams­te klacht is dat niet uit­be­taald kan wor­den voor be­don­gen ar­beid. In zo een ge­val kan een be­roep wor­den ge­daan op de fi­nan­ci­ë­le steun van­uit het Nood­fonds. Om aan­spraak te kun­nen ma­ken op de­ze steun, moet men kun­nen aan­to­nen dat er een werk­ge­ver/werk­ne­mer-re­la­tie be­stond.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.