Ver­dach­te wist voor­af niets af van in­braak

Times of Suriname - - BINNENLAND -

PA­RA­MA­RI­BO - Een jon­ge­man die is aan­ge­hou­den voor de in­braak in een cell­shop, wist niet van te­vo­ren dat een straf­baar feit zou wor­den ge­pleegd. Hij heeft bij de in­braak di­ver­se ver­won­din­gen aan zijn han­den op­ge­lo­pen.

De ver­dach­te, die ju­ri­di­sche bij­stand krijgt van ad­vo­caat The­re­se Roos, was bij de bar­ber­shop van zijn broer. Een vriend van hem kwam daar sa­men met een an­der. De broer sloot zijn bar­ber­shop, waar­na hij de ver­dach­te zei om te gaan sla­pen. Ech­ter, de vriend dwong er bij de ver­dach­te op aan met hem te gaan wan­de­len. De ver­dach­te ging ui­t­ein­de­lijk mee.

Vol­gens hem liet de vriend de au­to die be­stuurd werd door de der­de man, in de om­ge­ving van een cell­shop stop­pen. Hij stap­te uit en ging naar de cell­shop. Hij vroeg de ver­dach­te mee te ko­men. Hij sloeg de gla­zen ruit van de cell­shop stuk die op­ge­van­gen werd door de jon­ge­man. De jon­ge­man liep toen ver­won­din­gen op.

Van de vriend moest hij ook de cell­shop bin­nen­gaan, maar hij was bang. Toch ging hij op den duur naar bin­nen. Hij zag de vriend lap­tops en mo­bie­le te­le­foons buit­ma­ken. Hij moest ook en­ke­le spul­len vast­hou­den waar­mee hij naar de au­to ren­de. Zij stap­ten in de wa­gen en hij werd thuis af­ge­zet. De vriend nam al­le ge­sto­len spul­len met zich mee, maar bracht die na­der­hand te­rug.

ad­ver­ten­tie

Hij wil­de de spul­len bij de wo­ning van de broer van de jon­ge­man ach­ter­la­ten, maar de broer wil­de dat niet. De broer wist niets af van de in­braak. De vriend liet toch een deel van de spul­len ach­ter het huis ach­ter en ging weg. De po­li­tie ging op het adres en trof een deel van de ge­sto­len goe­de­ren aan. Zij hield de jon­ge­man aan. De twee an­de­re man­nen zijn nog voort­vluch­tig. Vol­gens de ver­dach­te, die first of­fen­der is, was hij niet voor­af op de hoog­te van de plan­nen van zijn vriend.

WJ

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.