Waterman 21 ja­nu­a­ri - 18 fe­bru­a­ri

Times of Suriname - - OPEN VIZIER / BINNENLAND -

De kos­mos be­steedt de ko­men­de tijd ex­tra aan­dacht aan de sec­tor com­mu­ni­ca­tie. Je zult be­trok­ken wor­den bij on­der­han­de­lin­gen en dis­cus­sies en be­dol­ven wor­den on­der pa­pie­ren. Ruim vol­doen­de tijd in voor fa­mi­lie. Tus­sen jou en je col­le­ga’s is de sfeer per­fect.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.