Brand­ha­ren ei­ken­pro­ces­sie­rups drij­ven op zwem­wa­ter

Times of Suriname - - NEDERLANDS NIEUWS/TV -

WA­GE­NIN­GEN ­ Brand­ha­ren van de ei­ken­pro­ces­sie­rups blij­ven drij­ven op wa­ter. Zwem­mers in na­tuur­wa­ter moe­ten daar­om uit­kij­ken als ze een duik ne­men in wa­ter in de buurt van ei­ken­bo­men. Ook nat­te brand­ha­ren kun­nen voor ge­zond­heids­klach­ten zor­gen, waar­schuw­de het Ken­nis­cen­trum Ei­ken­pro­ces­sie­rups gis­te­ren.

Vol­gens het Ken­nis­cen­trum zoe­ken de jeukrup­sen bij hit­te ver­koe­ling aan de voet van een boom. Ze ver­la­ten de nes­ten hoog in de boom en krui­pen naar be­ne­den. De ach­ter­ge­la­ten nes­ten boor­de­vol brand­ha­ren waai­en mak­ke­lijk weg, zo­dat de brand­ha­ren zich in een wij­de om­ge­ving kun­nen ver­sprei­den. Con­tact met brand­ha­ren kan zor­gen voor jeuk, be­nauwd­heid en koorts.

De ko­lo­nies rup­sen on­der­aan ei­ken­bo­men gra­ven zich in te­gen de hit­te. Daar­bij la­ten ze gro­te hoe­veel­he­den brand­ha­ren en ver­vel­de huid los. Kin­de­ren moe­ten daar­om niet on­der aan­ge­tas­te ei­ken­bo­men spe­len. Uit­la­ten van de hond in ber­men met be­smet­te bo­men raadt Ken­nis­cen­trum ook af.

het

Vol­gens de des­kun­di­gen zijn er dit jaar min­der ei­ken­pro­ces­sie­rup­sen dan vo­rig jaar, maar er zijn re­gi­o­naal gro­te ver­schil­len. De piek van de klach­ten door brand­ha­ren wordt de ko­men­de we­ken ver­wacht. Vo­rig jaar gin­gen dui­zen­den men­sen naar de huis­arts. Dit jaar wordt met al­ler­lei be­strij­dings­me­tho­den ge­ëx­pe­ri­men­teerd, maar een af­doen­de op­los­sing is nog niet ge­von­den.

(De Te­le­graaf)

Ei­ken­pro­ces­sie­rup­sen. (Foto: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.