Le­vens­lang voor 121 Tur­ken na mis­luk­te staats­greep

Times of Suriname - - BUITENLAND -

TUR­KIJE ­ In Tur­kije heb­ben 121 men­sen een le­vens­lan­ge cel­straf ge­kre­gen. Ze zijn schul­dig ver­klaard aan het me­de­ple­gen van de mis­luk­te staats­greep in 2016 te­gen pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan. Dat mel­den Turk­se staats­me­dia.

Of­fi­ci­eel krij­gen de ver­oor­deel­den hun straf van­we­ge schen­ding van de grond­wet. 86 van de 121 ge­straf­ten krij­gen bo­ven­dien een ver­zwaar­de ge­van­ge­nis­straf. Dat be­te­kent dat ze hun straf in een zwaar­der de­ten­tie­re­gime moe­ten on­der­gaan.

De re­ge­ring van pre­si­dent Er­do­gan ver­volgt sinds de mis­luk­te coup­po­ging een be­we­ging van een ou­de po­li­tie­ke vriend en la­te­re ri­vaal, de in Ame­ri­ka wo­nen­de is­la­mi­ti­sche pre­di­ker Fet­hul­lah Gülen. Er­do­gan be­schul­digt hem er al ja­ren van ach­ter de mis­luk­te coup te zit­ten en heeft de be­we­ging als ter­ro­ris­tisch be­stem­peld. De Ver­e­nig­de Sta­ten wei­ge­ren de gees­te­lijk lei­der uit te le­ve­ren. In Tur­kije zijn sinds 2016 tien­dui­zen­den men­sen ge­van­gen­ge­zet, on­der wie ook jour­na­lis­ten, do­cen­ten en amb­te­na­ren, om­dat ze ban­den zou­den heb­ben met de be­we­ging van Gülen. Bij de over­heid zijn naar schat­ting 130.000 men­sen ont­sla­gen we­gens ver­meen­de ban­den met Gülen. Die ont­kent el­ke be­trok­ken­heid bij de coup­po­ging.

Er­do­gan oogst­te in­ter­na­ti­o­naal veel kri­tiek op de golf van ar­res­ta­ties en het vast­zet­ten van men­sen on­der vaak er­bar­me­lij­ke om­stan­dig­he­den. Be­schul­di­gin­gen van ‘ter­ro­ris­me’ zou­den op po­li­tie­ke te­gen­stan­ders wor­den ge­plakt om cri­ti­ci van de au­to­ri­tei­ten de mond te snoe­ren. 300 Tur­ken stier­ven tij­dens de coup. Nog eens en­ke­le dui­zen­den raak­ten ge­wond. Over­heids­ge­bou­wen en het Turk­se par­le­ment wer­den ge­bom­bar­deerd.

(De Te­le­graaf)

Er­do­gan trok de laat­ste ja­ren al steeds meer macht naar zich toe in Tur­kije. (De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.