Rellen in Ita­lië na­dat ap­par­te­men­ten­com­plexen in qua­ran­tai­ne moe­ten

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ITALIЁ ­ In een ge­meen­te in het zui­den van Ita­lië waar spra­ke is van een lo­ka­le cor­o­na­uit­braak lo­pen de span­nin­gen hoog op. Zo’n 700 Bul­gaar­se ar­bei­ders wer­den in qua­ran­tai­ne ge­plaatst en daar zijn ze zacht ge­zegd niet blij mee. Ve­len pro­be­ren te ‘ont­snap­pen’ wat tot een con­fron­ta­tie met de lo­ka­le be­vol­king leid­de.

In de Ita­li­aan­se ge­meen­te Mon­dra­go­ne, op zo’n 60 ki­lo­me­ter van Na­pels, moet een rood lint de lo­ka­le be­vol­king en een groep Bul­gaar­se ar­bei­ders uit el­kaar hou­den. Daar­over be­rich­ten Ita­li­aan­se me­dia.

In de woon­blok­ken waar de groep Bul­ga­ren woont, wer­den al 49 be­smet­tin­gen vast­ge­steld. In een po­ging om de ver­sprei­ding van het vi­rus in te per­ken, wer­den maan­dag daar­om 700 men­sen uit vier gro­te ap­par­te­ments­ge­bou­wen in qua­ran­tai­ne ge­plaatst. Zij mo­gen hun ap­par­te­ment niet ver­la­ten. En die re­gel geldt nog tot 30 ju­ni. De mees­ten van hen zijn Bul­ga­ren die er ko­men wer­ken in de land­bouw. De Bul­ga­ren zijn al­ler­minst te­vre­den met de stren­ge maat­re­ge­len, waar­door het tot een pro­test kwam. Ze vroe­gen om voed­sel en de kans om te gaan wer­ken en een loon te ver­die­nen. De span­nin­gen lie­pen bij som­mi­gen zo hoog op dat ze hun woe­de pro­beer­den te be­koe­len door meu­bi­lair van­af de bal­kons te gooi­en. De lo­ka­le be­vol­king re­a­geer­de op haar beurt door met ste­nen op de au­to’s en ra­men van de Bul­ga­ren te gooi­en.

(De Te­le­graaf)

Een man in qua­ran­tai­ne schreeuwt van­uit het bal­kon. (Foto: De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.