‘Chef cor­o­na’ Zwe­den boos op WHO

Times of Suriname - - BUITENLAND -

ZWE­DEN - De Zweed­se hoof­d­epi­de­mi­o­loog An­ders Teg­nell heeft met on­be­grip ge­re­a­geerd op de clas­si­fi­ca­tie van zijn land door de We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie (WHO) als ri­si­co­land in ver­band met het nieu­we co­ro­na­vi­rus. Vol­gens Teg­nell, de ar­chi­tect van de los­se Zweed­se co­ro­naaan­pak, heeft de WHO de ge­ge­vens over de uit­braak in Zwe­den ver­keerd ge­ïn­ter­pre­teerd.

Dat het aan­tal ge­re­gi­streer­de ge­val­len in Zwe­den toe­neemt, ligt er vol­gens Teg­nell aan dat het land aan­zien­lijk meer tests uit­voert dan voor­heen. “Het is on­juist om Zwe­den in te de­len bij lan­den die eer­der geen pro­ble­men heb­ben ge­had en die blijk­baar pas aan het be­gin van hun epi­de­mie staan”, al­dus Teg­nell.

De WHO had vol­gens hem een meer ge­de­tail­leerd beeld van Zwe­den ge­kre­gen als die con­tact met hem had op­ge­no­men.

Het hoofd van het Eu­ro­pe­se bu­reau van de WHO Hans Klu­ge, sprak don­der­dag over de stij­gen­de coronacijf­ers in Eu­ro­pa. Der­tig lan­den in de Eu­ro­pe­se re­gio heb­ben de af­ge­lo­pen twee we­ken een toe­na­me van het aan­tal ge­val­len ge­meld, zei de re­gi­o­na­le di­rec­teur. In elf lan­den leid­de een ver­snel­de ver­sprei­ding tot een aan­zien­lij­ke her­op­le­ving van het co­ro­na­vi­rus, zei Klu­ge.

Daar­bij werd Zwe­den in één adem ge­noemd met lan­den als Ar­me­nië, Azer­beid­zjan,

Al­ba­nië en Oe­kra­ï­ne. In die lan­den dreigt het zorg­stel­sel on­der de druk te be­zwij­ken als de ver­sprei­ding van het long­vi­rus niet doel­tref­fend wordt aan­ge­pakt, waar­schuw­de Klu­ge.

Zwe­den on­der­scheid­de zich van an­de­re Eu­ro­pe­se lan­den door een los­se­re aan­pak van het co­ro­na­vi­rus. Zo wer­den ca­fés en res­tau­rants niet ge­slo­ten. De be­vol­king werd voor­al ge­we­zen op de ei­gen ver­ant­woor­de­lijk­heid. Re­sul­taat van die aan­pak is dat zo­wel de be­smet­tings­aan­tal­len als het do­den­tal in Zwe­den ho­ger is dan in buur­lan­den, maar in to­ta­le cij­fers nog wel veel la­ger dan Span­je of Ita­lië.

(De Te­le­graaf)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Suriname

© PressReader. All rights reserved.